5-års kontroll av Oljeavskiljare kurs via Teams 8 juni 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 8 juni 2021.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar. Mer information finns i inbjudan och program.

Kursinbjudan 20210608 Anmälan till kurs

Inbjudan samrådsmöte

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods”

När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan endast språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldigt att följa dessa bestämmelser.

För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR behöver synpunkter från branschorganisationer, myndigheter och övriga berörda nå MSB innan besluten fattas internationellt. MSB vill därför informera om och trycka på betydelsen av att läsa och lämna synpunkter på de förslag som diskuteras vid de olika internationella mötena om transport av farligt gods där MSB representerar Sverige. Det är enbart vid dessa möten som Sverige har möjlighet att påverka reglerna genom att föreslå ändringar och att rösta för eller emot en ny eller ändrad bestämmelse.

Mötet sker via Skype den 21 april 2021.

Inbjudan med mer information bifogas.

 2021-05 Inbjudan samrådsmöte 2021-05

Dokumentsammanställning2021-05 Dokumentsammanställning

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 15-19 mars 2021

Deltagare

Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning

Den 15-19 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 22 officiella förslag och därtill 44 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/transport/events/wp15ac1-joint-meeting-rid-committee-experts-and-working-party-transport-2

 

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.

Officiella dokument:

Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 21 september – 1 oktober 2021.

 

 

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

 

www.msb.se

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 15-

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 15-19 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

På grund av den situation som råder med Covid-19 så bedöms det inte vara lämpligt med ett samrådsmöte med alla mötesdeltagare på plats i Karlstad, därför kommer det enbart finnas möjlighet att delta på samrådsmötet på distans. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 4 mars kl. 10.00 – 13.00

Plats: Distans via Skype

 

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 2 mars.

Notera att det inte finns möjlighet att delta på plats denna gång.

 

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 2 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

 

Information Samrådsmöten 2021

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 15-19 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

På grund av den situation som råder med Covid-19 så bedöms det inte vara lämpligt med ett samrådsmöte med alla mötesdeltagare på plats i Karlstad, därför kommer det enbart finnas möjlighet att delta på samrådsmötet på distans. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 4 mars kl. 10.00 – 13.00

Plats: Distans via Skype

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 2 mars.

Notera att det inte finns möjlighet att delta på plats denna gång.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 2 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

 

 

Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021

 Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) planerar att hålla samrådsmöten under 2021 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. Under första halvåret kommer samrådsmöten (och även de internationella mötena) troligtvis att hållas digitalt. Vid samrådsmötet diskuteras förslag som kommer att avhandlas under det aktuella internationella mötet. Förslagen påverkar innehållet i bestämmelserna om transport av farligt gods och kan därigenom komma att påverka transport i Sverige. 

Samrådsmötet hålls normalt på torsdagen tio dagar före det internationella mötet. Ungefär tre veckor innan samrådsmötet skickas inbjudan med relevanta detaljer och anmälningsinformation ut. I det fall ett fysiskt samrådsmöte håll, finns även möjlighet att delta via telefon eller digitalt. MSB tar gärna emot skriftliga synpunkter. 

Under 2021 är följande samrådsmöten planerade: Information Samrådsmöten 2021

Med vänliga hälsningar 

Josefine Gullö 

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara 

God Jul och Gott Nytt År

I år har det varit ett väldigt ovisst år. Vi har inte vetat vad som skulle bli av året med tanke på ovissheten runt Corona och spåren i branschen till följd av det.
Vi har många av oss fått anpassa oss till rådande omständigheter och för egen del har det blivit många telefonmöten under året.
Signalerna vi får är ändå att bolagens lönsamhet i branschen har varit goda och det känns ju bra! 
Vi inom STOR har jobbat vidare på att få kontroll av oljeavskiljare till ett ackrediteringsområde som lagkrav likt det som finns inom cisternkontroll. Idag skiljer kraven mycket på var kontrollen utförs. Det är väldigt olika kunskapsnivåer både hos företag som kontrollerar och tillsynsmyndigheterna så för att få en gemensam standard så ser vi en lagstyrd ackreditering som ett måste. STOR:s plan är att fortsätta att hålla utbildningar och hålla metodhandboken uppdaterad. 
 För att säkra att vi även fortsättningsvis kan hjälpa er med det har vi skickat in en ansökan till Swedac om att få vara ansvariga för kontrollordningen för ackreditering inom detta ackrediteringsområde.

Även vi har fått anpassa oss under året så vi har haft utbildningar inom besiktning av oljeavskiljare digitalt i stället för fysiskt. Det har fungerat över förväntan men det är inte samma sak som att träffas.

Vi har även jobbat med att ta fram en utbildning för att underhållsspola ledningar i gata. Den har vi dock fått skjuta framåt då vi måste kunna se sakerna i praktiken. Vi kommer att återkomma mer om det när Corona är över.
 
Vi fortsätter också som tidigare med uppdateringar av metodhandbok beträffande cisternkontroll och vi planerar att hålla uppdateringskurser när Naturvårdsverket kommer med ny föreskrift beträffande krav på ackreditering för kontroll av sekundära skydd.

Glöm inte att göra din röst hörd på årsmötet som vi har tänkt hålla i april. Separat inbjudan kommer.

Med detta tänkte vi bara passa på att önska er God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen i STOR


Håkan Jonsson / Ordförande

Årsmöte i STOR 2022

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2022

Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 25 mars 2022, kl 10.00.

De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk för uppkoppling och även handlingar till årsmötet. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på vår hemsida, www.stor.org senast 1 vecka före årsmötet

Om ni har några motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet så behöver styrelsen ha dessa senast den 25 mars 2021, de skickas till ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com.

Styrelsen har en motion beträffande våra stadgar, i § 20 anges att det ska ske val av revisor och revisorssuppleant vid årsmötet. Eftersom vi använder auktoriserad revisor från ett stort revisionsbolag anser inte styrelsen att någon suppleant behöver väljas.

Vi behöver er anmälan senast 2021-03-31 till info@stor.org.

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Marie Borgström per mail marie.borgstrom@telia.com eller vår ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com eller tel: 072-705 96 57.

Välkomna!

Styrelsen

 

Rapport från 57:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Rapport från TDG-mötet december 2020

 

I bifogad fil ovan finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2023 års utgåvor av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

 

Cisterndagarna 27-28 januari 2021

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 28 gången!

Konferensen kommer att vara digital så du kan delta där det passar dig bäst.
Du kan nätverka och knyta viktiga kontakter med deltagarna och med våra utställare och samarbetspartners. Under 2 dagar kommer vi att få höra intressanta presentationer och ställa frågor till våra talare.
  • Förutsättningar för bra och hållbar isolering i cisterner
  • Framtidspaning
  • Orientering av regelverk och föreskrifter
  • Förberedelser inför cisternbesiktning
  • Krishantering vid oljeutsläpp

Så här fungerar det:

Konferensen genomförs via ZOOM och du får en länk med instruktioner en vecka innan konferensens start.

Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Under konferensen kan du:

  • Följa programmet i en streamad livesändning – hemifrån eller arbetsplatsen
  • Interagera med talare, deltagare och utställare
  • Besöka våra utställare i deras digitala rum och nätverka

PS: Är du medlem i STOR? Då utgår en rabatt på 10 % – ange koden ”STOR” vid anmälan.”

Länk till anmälan https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna/k425900