Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021

 Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) planerar att hålla samrådsmöten under 2021 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. Under första halvåret kommer samrådsmöten (och även de internationella mötena) troligtvis att hållas digitalt. Vid samrådsmötet diskuteras förslag som kommer att avhandlas under det aktuella internationella mötet. Förslagen påverkar innehållet i bestämmelserna om transport av farligt gods och kan därigenom komma att påverka transport i Sverige. 

Samrådsmötet hålls normalt på torsdagen tio dagar före det internationella mötet. Ungefär tre veckor innan samrådsmötet skickas inbjudan med relevanta detaljer och anmälningsinformation ut. I det fall ett fysiskt samrådsmöte håll, finns även möjlighet att delta via telefon eller digitalt. MSB tar gärna emot skriftliga synpunkter. 

Under 2021 är följande samrådsmöten planerade: Information Samrådsmöten 2021

Med vänliga hälsningar 

Josefine Gullö 

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara