INBJUDAN SAMRÅDSMÖTE

Hej,

 

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 9-13 maj. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents”). Ni finner även länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil.

 

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar.

Tid för samrådsmöte: Fredagen den 29 april kl. 10.00 – 12.00

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

OBS! Deltagande anmäls senast måndagen den 25 april till katarina.strom@msb.se
Länk för att ansluta till mötet mejlas ut efter sista anmälningsdag.

Med vänlig hälsning
Katarina

_____________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2022-05 Inbjudan samrådsmöte

2022-05 Inbjudan till samråd – dokumentsammanställning

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 14-18 mars 2022 .

Deltagare
Johan Karlsson, Camilla Oscarsson, Katarina Ström och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 14-18 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 20 officiella förslag och därtill 36 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva samt 2025 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/362959

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.

https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/362959

Nästa Joint-möte äger rum den 12-16 september 2022.

Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet den 25 mars 2022 finns publicerade under medlemssidor, inloggning.

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern 14-18 mars 2022

Hej,

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 14-18 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 3 mars  kl. 10.00 – 13.00

Plats: På distans via Skype

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 1 mars.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 1 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument och Informella dokument (INF) https://unece.org/transport/events/wp15ac1-joint-meeting-rid-committee-experts-and-working-party-transport-4

2022-03 Joint Samrådsmöte 3 mars utskick

____________________________

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

 

www.msb.se

 

Information från Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Cisterndagarna 1-2 februari 2022

David Sällh från Drivkraft Sverige pratade om utvecklingen med olika bränslens tillkomst och avveckling på marknaden.

Idag utmanas tillgänglig mobilitet eftersom efterfrågan och förutsättningar i en normal vardag ändras. Man ser från drivkraft en utveckling som går mot att tillgängligheten av alla typer av drivmedel för alla kan äventyras. Samhället är sårbart, pandemin och olyckor gör att tillgängligheten påverkas.

Regeringen bör tillföra resurser för att ta fram en nationell plan för att säkerställa fungerande logistik mm.

Ingela Hellberg, MSB

Reduktionsplikten skyldighet att minska utsläpp av växthusgaser ett livscykelperspektiv per energienhet från reduktionspliktiga drivmedel genom ökande inblandning av

Introduktion av ökad etanol upp till 10 %, E10. Övergång från dagens 95 oktaniga till E5 bensin med ökad inblandning av etanol. Ny märkning på bensinpumpar med E5 och E10. E står inte bara för etanol utan det kan vara andra förnybara produkter.

Den ökade inblandningen av förnyelsebara eller fossilfria drivmedel kan medföra ändrade lagrings- och korrosionsegenskaper hos drivmedlen, det kan bli svårare att bedöma kontrollintervallen på cistern och rör.

Förslag till hanteringsföreskrifter för brandfarliga vätskor, remisstiden precis gått ut. Fyra tidigare föreskrifter ersätts med en ny.

Mer detaljerat om hantering av och i lösa behållare i stationär användning och avskiljning mot brand. Även riktlinjer för avstånd ”betryggande placering”. Tydligare och mer om hantering i hemmiljö för privatpersoner.

Samrådsmöte kommer att fortsätta genomföras mellan MSB, Swedac och kontrollorganen, främst A- och B organ men även C-organen.

Anders O Larsson, Boverket, Hur plan- och bygglagen (PBL) gäller för cisterner.

Bärförmågan hos cisterner regleras av Boverket genom PBL och PBF, även europeiska konstruktionsstandarder gäller, EKS.

Krav på bärförmåga gäller för byggnadsverk och riktar sig till byggherren. Krav på märkning mm av byggprodukter gäller för produkterna och riktar sig till tillverkare m.fl. Byggprodukt definieras som en produkt som är av sedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

Byggnadsverk definieras som byggnad eller annan anläggning som är en fast anläggning och för andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov.

Fasta cisterner som är placerade utomhus men även inomhus om de utgör en del av byggnadens fasta inredning eller funktion omfattas av PBL. Kontroller av bärförmågan görs i byggskedet och byggherren är ansvarig, inga krav på tredjepartskontroller. Inga krav på återkommande kontroller när cisternen är i bruk men byggnadsverkets ägare ska tillse att de tekniska egenskapskraven i huvudsak bevaras. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Boverket håller på att undersöka om det borde finnas krav på att genomföra återkommande kontroller.

Naturvårdsverket, nya föreskriften NFS 2021:10 som började gälla 1 januari 2022.

Föreskrifterna gäller både inom och utom vattenskyddsområde. Krav på att det ska finnas sekundära skydd inom vattenskyddsområde, stärkt miljöskydd genom att det är ackrediterad kontroll av cisterner, föreskriften omfattar även hantering i lösa behållare och sänkt gräns från 250 l till 150 l.

I vägledning från Naturvårdsverket kommer förtydligande till tolkning av när sekundärt skydd inte är godkänt, även metodhandbok från STOR/SPT kommer att lämna riktlinjer för detta.

Definition av bostadshus = 50 % av ytan i en fastighet är bostad.

Presentationen från Naturvårdsverket finns här Naturvårdsverket

Bengt Stewall, Jotun Sverige AB Invändig och utvändig cisternmålning

Forskning pågår tillsammans med oljebolagen om hur de nya tillsatserna i drivmedel påverkar behandlingssystem.

Jotun har en App där alla certifierade produkter för drivmedel finns listade.

 

Ingrid Håstad, Sweco – Vad händer vid ett oljeutsläpp

Ansvarsfrågor vid oljeutsläpp

Den som släpper ut är i princip ansvarig.

Om utsläpp hamnar på stränder är det ibland kommunen som tar omhand utsläppet men de tar betalt av den som släpper ut.

Räddningstjänsten i det akuta skedet tar kostnaden för sanering.

 

Milan Poznic, Kiwa Inspecta Provning för bättre säkerhet – så går du till väga

Många nya tekniker vid inspektion främst med datahjälpmedel för att bearbeta information från inspektioner för en automatisk analys, kan användas som hjälp för analys av inspektör eller expert.

Golvscanning krävs för cisterner från 50 m3 eller över 5 m diameter, cisterner byggda enligt cisternanvisningar 1, CA1. Delar under en depåcistern är svåra att komma åt för att mäta tjocklek på plåt men Kiwa håller på att ta fram ny metod för detta.

 

Erik Boström, Dekra Industrial, Kontroll av cisternfundament och invallningar i betong

Okulärkontroll genomförs, kontrollerar om det finns sprickor och rost på armering. Man kan göra kolridhaltsanalys, karbonatisering, täckskikt/armering, mekanisk provning och oförstörande provning.

Åtgärder kan vara att observera för att kontrollera vad som sker över tid, förhindra att skadan ökar kanske måla eller lägga epoxi för att förhindra fukt att tränga in, reparera, renovera eller riva.

 

Johan Elvin, Arbetsmiljöingenjör, Dekra AB, Personsäkerhet och slutna utrymmen

Ex slutna utrymmen: manhål/brunnslock, gropar, hisschakt, tank/cisterner, kulvertar, kölsvin i båtar, maskinrum i ett vindkraftverk, rörledningar.

Slutna utrymmen är riskfyllda: låg luftomsättning, åtgärder för evakuering behöver göras akut, små in eller utgångar, kräver oftast att ytterligare personer assisterar vid evakuering, hög temperatur, krav på skyddskläder, fysiskt krävande, syrebrist.

Kan även vara kemisk exponering, drunkning, kvävning eller andra risker, skärskador eller halkrisker.

Luckvakten har ett personligt ansvar.

Fall på grund av felaktig användning eller utebliven användning av säkerhetsselen. Fallande föremål eller risk för begravning, drunkning, brännskador, hörselskador, termiska skador pga hög eller låg temperatur.

Riskbedömning ska genomföras innan man påbörjar arbete i cistern, denna SKA vara skriftlig:

Vad är farligt, hur/när kan det farliga uppstå, hur ska risken hanteras, vem ansvarar, åtgärder.

Skriftligt arbetstillstånd ska utfärdas av arbetsgivaren vid arbete inuti cistern mm, ska innehålla arbets- och skyddsinstruktioner och villkor, detta ska vara signerat. Ska vara specifikt för det arbete som ska utföras. Den samlade riskbedömningen ligger till grund för utformningen av säkerhetsåtgärder.

Om det inte går att använda sele pga många stag i vägen – utrustning för att ta upp ett hål i cisternen ska finnas.

Definitionen manlucka finns i en svensk standard reglerar att manlucka ska vara 600 mm, behöver inte vara rund. Den svenska standarden är inte tvingande men bör följas.

För den som ska genomföra rengöring i cistern eller gå in i ny rengjord cistern gäller att göra en mätning för att säkerställa att cisternen är gasfri. Rätt skyddsutrustning ska användas.

Checklista tas fram som kan följas med risker för kemikalier, frätning, andning etc.

Tripod ska vara fast förankrad eller försedd på byggställning. Om tripod saknas finns det kanske en balk som lina går att fästa i, även en truck kan användas som fixpunkt.

Om säkerhetsanordningar saknas ska ingen gå in i cisternen.

Årsmöte i branschorganisationen STOR 2022

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2022

Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 25 mars 2022, kl 10.00.

De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk för uppkoppling och även handlingar till årsmötet. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på vår hemsida, www.stor.org senast 1 vecka före årsmötet

Om ni har några motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet så behöver styrelsen ha dessa senast den 25 mars 2021, de skickas till ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com.

Vi behöver er anmälan senast 2022-03-11 till info@stor.org.

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Marie Borgström per mail marie.borgstrom@telia.com eller vår ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com eller tel: 072-705 96 57.

Välkomna!

Styrelsen

 

Metodhandbok och kontrollrapport cisternkontroll

Hej!

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandboken för cisterner och rör samt kontrollrapport för ackrediterad kontroll enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2021:10.

Beställning görs via https://www.sptass.eu/sv/metodhandbok gå längs ner på sidan, fyll i de efterfrågade uppgifterna.

Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens per person/kontrollant, glöm inte att ange hur många kontrollanter ni har.

Vid leverans av metodhandboken till medlemmar i SPT och STOR levereras även mall för kontrollrapport mot NFS 2010:1 tillsammans med Metodhandboken..
För de som inte är medlemmar i SPT eller STOR debiteras 1,000 kr ex moms för mallen kontrollrapport mot NFS 2010:10.

Passa även på att ta del av Tematräff från den 17 november där Naturvårdsverket redogjorde om föreskrift NFS 2021:10, skydd mot mark- och vattenföroreningar.

Under sändningen kom det in många frågor som Naturvårdsverket har svarat på, dessa finns på via länk nedan.
Se allt på https://www.sptass.eu/sv/aktiviteter/tematraeff-om-foereskrift-om-skydd-mot-mark-och-vattenfoeroreningar

På uppdrag av STOR och SPT

Marie Borgström och Jan-Erik Lindström

 

 

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG)

Hej,

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents” via länken ovan). Ni finner även länkade dokumentnummer i MSB:s sammanställning som leder direkt till respektive dokument i sin helhet.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 18 november  kl. 10.00 – 12.00 (anmälan senast den 16 nov)

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 18 november till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Rapport från TDG-mötet dec 2021

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö och Camilla Oscarsson
______________________________