God Jul och Gott Nytt År

I år har det varit ett väldigt ovisst år. Vi har inte vetat vad som skulle bli av året med tanke på ovissheten runt Corona och spåren i branschen till följd av det.
Vi har många av oss fått anpassa oss till rådande omständigheter och för egen del har det blivit många telefonmöten under året.
Signalerna vi får är ändå att bolagens lönsamhet i branschen har varit goda och det känns ju bra! 
Vi inom STOR har jobbat vidare på att få kontroll av oljeavskiljare till ett ackrediteringsområde som lagkrav likt det som finns inom cisternkontroll. Idag skiljer kraven mycket på var kontrollen utförs. Det är väldigt olika kunskapsnivåer både hos företag som kontrollerar och tillsynsmyndigheterna så för att få en gemensam standard så ser vi en lagstyrd ackreditering som ett måste. STOR:s plan är att fortsätta att hålla utbildningar och hålla metodhandboken uppdaterad. 
 För att säkra att vi även fortsättningsvis kan hjälpa er med det har vi skickat in en ansökan till Swedac om att få vara ansvariga för kontrollordningen för ackreditering inom detta ackrediteringsområde.

Även vi har fått anpassa oss under året så vi har haft utbildningar inom besiktning av oljeavskiljare digitalt i stället för fysiskt. Det har fungerat över förväntan men det är inte samma sak som att träffas.

Vi har även jobbat med att ta fram en utbildning för att underhållsspola ledningar i gata. Den har vi dock fått skjuta framåt då vi måste kunna se sakerna i praktiken. Vi kommer att återkomma mer om det när Corona är över.
 
Vi fortsätter också som tidigare med uppdateringar av metodhandbok beträffande cisternkontroll och vi planerar att hålla uppdateringskurser när Naturvårdsverket kommer med ny föreskrift beträffande krav på ackreditering för kontroll av sekundära skydd.

Glöm inte att göra din röst hörd på årsmötet som vi har tänkt hålla i april. Separat inbjudan kommer.

Med detta tänkte vi bara passa på att önska er God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen i STOR


Håkan Jonsson / Ordförande

Årsmöte i STOR 2022

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2022

Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 25 mars 2022, kl 10.00.

De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk för uppkoppling och även handlingar till årsmötet. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på vår hemsida, www.stor.org senast 1 vecka före årsmötet

Om ni har några motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet så behöver styrelsen ha dessa senast den 25 mars 2021, de skickas till ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com.

Styrelsen har en motion beträffande våra stadgar, i § 20 anges att det ska ske val av revisor och revisorssuppleant vid årsmötet. Eftersom vi använder auktoriserad revisor från ett stort revisionsbolag anser inte styrelsen att någon suppleant behöver väljas.

Vi behöver er anmälan senast 2021-03-31 till info@stor.org.

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Marie Borgström per mail marie.borgstrom@telia.com eller vår ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com eller tel: 072-705 96 57.

Välkomna!

Styrelsen

 

Rapport från 57:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Rapport från TDG-mötet december 2020

 

I bifogad fil ovan finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2023 års utgåvor av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

 

Cisterndagarna 27-28 januari 2021

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 28 gången!

Konferensen kommer att vara digital så du kan delta där det passar dig bäst.
Du kan nätverka och knyta viktiga kontakter med deltagarna och med våra utställare och samarbetspartners. Under 2 dagar kommer vi att få höra intressanta presentationer och ställa frågor till våra talare.
  • Förutsättningar för bra och hållbar isolering i cisterner
  • Framtidspaning
  • Orientering av regelverk och föreskrifter
  • Förberedelser inför cisternbesiktning
  • Krishantering vid oljeutsläpp

Så här fungerar det:

Konferensen genomförs via ZOOM och du får en länk med instruktioner en vecka innan konferensens start.

Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Under konferensen kan du:

  • Följa programmet i en streamad livesändning – hemifrån eller arbetsplatsen
  • Interagera med talare, deltagare och utställare
  • Besöka våra utställare i deras digitala rum och nätverka

PS: Är du medlem i STOR? Då utgår en rabatt på 10 % – ange koden ”STOR” vid anmälan.”

Länk till anmälan https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna/k425900

5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

Kursen är fulltecknad – om ni är intresserade av ny kurs skicka ett mail till info@stor.org, så planerar vi in en ny kurs.

 

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 12 januari 2021.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar. Mer information finns i inbjudan och program Kursinbjudan 20210112 Anmälan till kurs

Riskanalys Oljeavskiljar-arbeten

Nu finns förslag till riskanalys som kan användas vid arbeten med oljeavskiljare under inloggnings-sidan för medlemmar, flik Oljeavskiljare.

Ny Avfallsförordning

Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01.
Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder.

Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla 2020-08-01 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.
Fr.o.m. den 1 november 2020 ska dessa verksamheter dessutom börja rapportera in antecknade uppgifter till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

 

Mer information finns på www.nautrvardsverket.se.

 

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 10 – 18 september 2020

Deltagare

Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning

Den 10– 18 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 64 officiella förslag och därtill 56 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158.

 

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.

Officiella dokument:

Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 15 – 19 mars 2021.

 

2020-09 Joint Rapport

 

Ny Metodhandbok, utg 6 för Oljeavskiljarkontroll

Nu är arbetet med omarbetning av Metodhandbok, utg 6 för Underhåll och 5-årskontroll av Oljeavskiljare färdigt.
Handboken kostar 500 kr/st för medlemmar i STOR och SPT och för icke medlemmar 1000 kr/st.

Handböckerna beställs via SPT:s Hemsida www.sptass.eu. De kan inte beställas via STOR. Ev frågor besvaras av Lars Strandstedt eller John Petersen för STOR och Jan-Erik Lindström för SPT.

Remiss från Naturvårdsverket Nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com,  då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september.

Det finns även möjlighet att lämna svar direkt till naturvårdsverket om man vill.

Remissen innehåller följande punkter:
–  ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor,
–  en konsekvensutredning till förslaget och
–  ett förslag på miljösanktionsavgifter enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter vid överträdelse av vissa bestämmelser i föreslagna föreskrifter.

Ta del av remissen från Naturvårdsverket här

Remiss missiv 2020-06-05

Konsekvensutredning 2020-06-05

Förslag till nya föreskrifter 2020-06-05

Förslag MSA 2020-06-05.