Årsmöte 2020

Idag har årsmöte hållits via Skype och den nya styrelsen består av:

Ordförande: Håkan Jonsson, Suez AB

Vice ordförande: John Petersen, PULS AB

Kassör: Lars Strandstedt, Spol- och Industriservice AB

Sekreterare: Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB

Ledamot: Niklas Sjödell, Suez AB

Suppleant: Ronny Larsson, OY Eur-Mark AB

Suppleant: Joakim Spångberg, Sortera Industry AB

Kompletterande uppgifter finns under fliken Styrelse.

 

Protokoll finns under inloggning medlemmar.

Handlingar till Årsmöte i STOR 2020-05-08

Handlingar till årsmötet finns under inloggningssidorna för medlemmar.

Årsmöte i STOR

Årsmötet i STOR kommer att ske via Skype fredagen den 8 maj, kl 10.00. De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org. Ni kommer därefter att få en länk för att koppla upp er via Skype och även handlingar till årsmötet. Handlingarna till årsmötet kommer även att läggas ut på hemsidan, senast 2 veckor före årsmötet.

 

Årsmötet är pga Corona inställt i dess form av möte på Scandic Grand Central och efterföljande middag. Vi återkommer med alternativ lösning, exempelvis via Skype.

 

Inbjudan till Årsmötet, den 8 maj 2020 på Scandic Grand Central i Stockholm med efterföljande middag på Golden Hits. Årsmote 2020 inbjudan

Eftersom det inte går att få till datum tidigare där hela styrelsen kan närvara, är årsmötet inte förrän i maj.

Information från MSB – förlängd giltighetstid

Hej,

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Dessutom finns nu en möjlighet att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc) som uppkommit i samband från hantering av patienter med Covid-19 i containrar.

På hemsidan finns mer information om dessa lättnader och ni finner informationen här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/

MSB är tacksamma om ni informerar om de nya tillfälliga bestämmelser om farligt gods bland era medlemmar och i era organisationer.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se

Rapport från Cisterndagarna 2020-01-22–23

Från vår monter där Håkan Jonsson och Lars Strandstedt fanns till hands för deltagarna

 

Johan G Andersson, VD SPBI

Framtidsspaning på den globala utvecklingen inom olje- och drivmedelsbranschen

USA är idag största oljeproducerande landet, självförsörjande, Därför är omvärlden inte lika berörd av oroligheter i Gulf-ländernas produktion.

Utvecklingen stark för elektrifiering, men många transportsätt är fn inte möjliga att elektrifiera pga att det krävs stora och tunga batterier för t.ex. flyg, de skulle då inte kunna lyfta.

Utreds under året när fossilt bränsle kan förbjudas, samt även när det går att förbjuda förbränningsmotorn.

Reduktionsplikten utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv, genom inblandning av biodrivmedel.

Myndighets pass: Ingela Hellberg, MSB, Fanny Andersson, Arbetsmiljöverket, Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket, Julia Jourak, Naturvårdsverket, Maria Ed, Naturvårdsverket.

Myndigheterna hade ett gemensamt pass där de olika regler som finns kring en cistern redovisades.

MSB: Gick igenom de övergripande reglerna kring cisternen från de olika myndigheterna. Presentationen här: Myndighetspass 1

Boverket – För fasta cisterner som är placerade utomhus är byggnadsverk och omfattas av PBL (Plan och Bygglagen) med tekniska egenskapskrav – bärförmåga, stadga och beständighet. Krav på kontroll av tredje-part saknas, men Byggnadsnämnden utövar tillsyn och byggherren ska genomföra egenkontroller. Presentationen om Boverket.Myndighetspass 2

Naturvårdsverket – Bakgrunden till ”Cisternföreskrifterna” är Miljöbalkens övergripande bestämmelser. Kommunen ska utöva tillsyn och samverkan ska ske mellan myndigheterna. I samband med att en vägledning togs fram och remitterades framkom ändringsbehov för att få bättre tillämpbarhet samt uppnå ändamålsenlighet. Förändringsarbetet har pågått tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer.

Revideringarna omfattar bl.a. definitioner av lösa behållare och sekundära skydd, men främst är det en revidering betr. krav på kontroll av sekundärt skydd som ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.

En extern remiss förbereds och kommer att ges ut under våren 2020, förhoppningsvis ny föreskrift 2021-01-01.

Arbetsmiljöverket: AV uppgift är att verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden.

Beträffande cisterner vill AV förebygga riskerna för arbetstagare i samband med cisternarbete.

Även öppna cisterner är trycksatta eftersom den statiska vätskepelaren gör att det blir ett tryck i cisternen.

Före tillträde till cistern:

– Undersök luften innan arbete påbörjas i en cistern – Mät luftens innehåll av syrgas och hälsofarliga ämnen, bedöm explosionsrisken

– Utför riskbedömning innan arbete i cistern – Välj andningsskydd, övervaka arbetet, hur kan person lyftas ur utrymmet

– Utfärda arbetstillstånd innan arbete i cistern påbörjas.

Presentationen från AV Myndighetspass 3

Hempel

Hempeline Defend tank linings är utvecklade för att stå emot aggressiv fysisk och kemisk påverkan och tillåter driftsättning efter så kort tid som 24 timmar.

Epoxysystemet, kan användas både som ytskydd vid nyinstallation och lagning av skador både på stål och glasfiber cisterner. Något godkännande/certifikat för produkten finns ännu inte.

Ingrid Håstad, Sweco

Vad händer vid ett akut oljeutsläpp? sanering av oljeförorenade områden.

Tumregler sanering efter akuta incidenter

  • Alltför hård sanering – svårare för naturen att återhämta sig!
  • Överväg naturlig återhämtning efter grovsanering, men ta bort tillräckligt
  • Bestäm slutpunkt och för vem/vilka
  • Kommunikation är nyckelfunktion!
  • Ta hjälp – gör rätt från början
  • Sanera inte gamla synder.

Förebygg!

  • Oavsett lagstiftning, tänk efter vad en olycka skulle kosta?
  • Enkla medel finns, oljelarm, mindre invallningar med larm, säkra ledningar och kopplingar
  • Vid upphandling, anlita leverantörer som kan och har koll på lagstiftningen i Sverige

 

Farligt gods – Information om samrådsmöten 2020

I bifogad fil finner ni information om datum för samrådsmöten som är planerade under året inför vissa av de internationella mötena om transport av farligt gods som MSB deltar i.

Information Samrådsmöten 2020

 

 

 

God Jul och Ett Gott Nytt År

Styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År

Oljeavskiljarkurser 2020

På grund av Corona har styrelsen i STOR beslutat att ställa in kursen som skulle hållits den 13 maj, tyvärr. Vi hoppas kunna genomföra kurs den 20 oktober 2020.

 

 

 

Arbetsmiljökurs – tyvärr inställd pga för få deltagare

Den 29 januari kommer vi att igen genomföra vår Arbetsmiljökurs på Scandic Alvik. Inbjudan kommer att skickas ut i slutet av november.