En remiss för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska.

En remiss är publicerad för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska.

Remissen finns här:

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Sprid gärna länken till de som kan tänkas vara berörda!

Observera att det endast är kommentarer på förändringen av tidigare 5 kap. 1 § som vi vill ha synpunkter på. Det innebär också att föreskrifterna i stort kommer se ut som de gör nu när de väl beslutas, om inget särskilt händer och man kan därför med fördel börja läsa in sig på dessa redan nu!

Observera också att man ENDAST behöver besvara remissen om man vill och har synpunkter på den aktuella ändringen (se missivet).

Med vänlig hälsning

______________________________
Johannes Forsberg
Handläggare brandfarliga varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 48

e-post: johannes.forsberg@msb.se

www.msb.se