Inbjudan samrådsmöte

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods”

När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan endast språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldigt att följa dessa bestämmelser.

För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR behöver synpunkter från branschorganisationer, myndigheter och övriga berörda nå MSB innan besluten fattas internationellt. MSB vill därför informera om och trycka på betydelsen av att läsa och lämna synpunkter på de förslag som diskuteras vid de olika internationella mötena om transport av farligt gods där MSB representerar Sverige. Det är enbart vid dessa möten som Sverige har möjlighet att påverka reglerna genom att föreslå ändringar och att rösta för eller emot en ny eller ändrad bestämmelse.

Mötet sker via Skype den 21 april 2021.

Inbjudan med mer information bifogas.

 2021-05 Inbjudan samrådsmöte 2021-05

Dokumentsammanställning2021-05 Dokumentsammanställning