Avslutande årsmöte i STOR

Nu har det sista avslutande årsmötet hållits i STOR. Framöver är det hemsidan för SPT som används för information till alla medlemmar i SPT, där sedan 1 januari 2024 även STOR:s medlemmar ingår.

 

Följ denna länk för att komma till SPT: https://www.sptass.eu/sv

Årsmöte 2024

Den 8 mars 2024 äger ordinarie årsmöte i branschorganisationen STOR rum. Mötet sker via Teams och inbjudan har gått ut till de företag som var medlemmar i STOR 2023-12-31.

Eftersom STOR efter 2024-01-01 ingår i SPT Association AB är detta det sista årsmötet som hålls.

Handlingar till årsmötet finns under inloggningsidorna för medlemmar.

STOR:s hemsida

STOR:s hemsida kommer inte att uppdateras från och med 2024-01-01 utan all information till medlemmar och övriga intressenter kommer därefter att finnas på www.sptass.eu.

Vi har glädjen att informera om att SPT och STOR går samman och blir en organisation

SPT och STOR har sedan många år ett tätt samarbete. Vi har under flera år arbetat tillsammans med utbildningar, temadagar, olika projekt, samråd med MSB och Naturvårdsverket och påverkan på myndigheter och andra organisationer. Den senaste tiden har vi arbetat med två projekt: Kontrollstationen – ett system för digitala kontrollrapporter för oljeavskiljare, cisterner och rör samt framtagandet av en ny kurs för provtagning av vatten från oljeavskiljare och biltvättar.

Beslutet fattades i december och från den 1 januari 2024 kommer STOR:s verksamhet och dess medlemmar att bli en del av SPT Sverige.

– Under året har vi, på uppdrag av båda organisationerna, arbetat för en sammanslagning. Vi är mycket glada att vi kommit fram till ett beslut som kommer stärka oss som organisation och som framför allt gör att vi kan leverera ännu mer nytta till medlemmarna. Jag vill passa på att hälsa alla medlemmar i STOR varmt välkomna till SPT, säger Jan-Erik Lindström, verksamhetsledare för SPT Sverige.

När SPT och STOR nu går samman blir det en kraftfullare organisation med närmare 160 medlemsföretag (ungefär 80 från STOR och 80 från SPT Sverige).

– Med en större gemensam organisation kommer vi att kunna öka påverkan mot myndigheter och andra branschorganisationer. Det gör det också lättare hitta personer till styrelsen och de arbetsgrupper som behövs för att ta vara på medlemmarnas intresse samt att svara på myndigheternas remisser, säger Håkan Jonsson, ordförande STOR.

Under 2024 bygger vi vidare på de båda verksamheterna, men nu tillsammans och med ännu mer kraft.

STORs hemsida kommer inte att uppdateras från och med 2024-01-01.

 

SPT:s hemsida når ni på www.sptass.eu..

INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STOR – 2023

Ett Extra årsmöte kommer att hållas via Teams den 7 december 2023, kl 10.00.

Under några år har vi i styrelsen funderat på framtiden för STOR. Främst pga. att det är så få medlemsföretag som vill engagera sig, förutom oss i styrelsen är det bara några få företag som närvarar vid våra årsmöten, detta har främst skett efter pandemin. Vi har nu även problem med att fylla platserna i styrelsen. Vid det ordinarie årsmötet den 24 mars 2023 fanns frågan med på dagordningen och diskuterades och ett ev. samgående med SPT togs då upp.

Nu har ett samgående med SPT från och med årsskiftet 2023/2024 diskuterats. Vi har ju sedan flera år arbetat tillsammans med SPT med utbildningar, Temadagar och projekt, det senast med digitala kontrollrapporter i den så kallade Kontrollstationen, vi samarbetat även med de populära kurserna i kontroll av oljeavskiljare.

Vi kommer därför att ha ett extra årsmöte den 7 december kl 10.00 för att ta ställning i frågan.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas på www.stor.org senast en vecka före årsmötet.

Vi behöver er anmälan senast 4 december 2023 till info@stor.org. Det är viktigt att mailadressen anges korrekt för att vi ska kunna bjuda in till Teams-mötet

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Ordf. Håkan Jonsson per mail ordf@stor.org.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i STOR

Inbjudan extra årsmöte

Samrådsmöte inför kommande möte med FN:s arbetsgrupp

Hej,

Med detta mejl vill vi bjuda in till samrådsmöte inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, som äger rum i Genève den 6-10 november 2023. Bifogat finns inbjudan samt en svensk sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på FN:s hemsida.

Samtliga förslag är länkade i den bifogade dokumentsammaställningen, men gå gärna på FN:s hemsida ibland för att hålla er uppdaterade, eftersom nya dokument (”Informal documents”) normalt sett publiceras ända fram till mötesstart.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 26 oktober kl. 10:00 – 12:00 (sista dag för anmälan måndag 23 oktober)

Plats: Distans via Skype

En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut samma vecka till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Mötet med arbetsgruppen är det tredje av fyra möten inför beslut om ändringar i ADR 2025. Observera, att för att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten i sammanställningen, samt eventuella bakgrundsdokument som dessa hänvisar till.

Det går även bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se

Med vänlig hälsning
Katarina

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

 

2023-11 Inbjudan samrådsmöte 2023-11 svensk dokumentsammanställning

2023-11 svensk dokumentsammanställning

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 19-27 september 2023 .

Deltagare:

Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning:

Den 19-27 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 31 officiella förslag och därtill 47 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2025 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/369947

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.

https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/369947

Nästa Joint-möte äger rum den 25-28 mars i Bern.

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

 

2023-09 Joint Rapport

Kurs Kontroll av Oljeavskiljare

STOR och SPT kommer att genomföra en kurs i 5-års och 6-månaders kontroll av Oljeavskiljare.

Tid: 23 november 2023

Plats: Scandic Hotell Helsingborg Nord.

Inbjudan och mer information samt anmälan finns i nedanstående länk. 

 https://sv-se.eu.invajo.com/event/sptochstor/kurs5arsoch6manaderskontrollavoljeavskiljare

OBS Det går inte att anmäla sig via mail till STOR – alla anmälningar ska göras via länken ovan.

En remiss för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska.

En remiss är publicerad för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska.

Remissen finns här:

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Sprid gärna länken till de som kan tänkas vara berörda!

Observera att det endast är kommentarer på förändringen av tidigare 5 kap. 1 § som vi vill ha synpunkter på. Det innebär också att föreskrifterna i stort kommer se ut som de gör nu när de väl beslutas, om inget särskilt händer och man kan därför med fördel börja läsa in sig på dessa redan nu!

Observera också att man ENDAST behöver besvara remissen om man vill och har synpunkter på den aktuella ändringen (se missivet).

Med vänlig hälsning

______________________________
Johannes Forsberg
Handläggare brandfarliga varor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 48

e-post: johannes.forsberg@msb.se

www.msb.se

Kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:
5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

Vi har arbetat ihop de tidigare kurserna som bestod av två delar till en ny utbildning som bygger på den nya omarbetade Metodhandboken. Metodhandboken har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av både SPT och STOR, men även Swedac har lämnat synpunkter. Kursen och metodhandboken kan vara underlag för att söka frivillig ackreditering hos Swedac.

Kursen hålls på Hotell, Scandic Alvik i Stockholm den 12 september 2023.

Adress: Gustavslundvägen 153, 167 51 Bromma.
Hotell Scandic Alvik ligger endast 5 kilometer från Stockholm city. Tunnelbana, tvärbana och buss finns runt hörnet. Tunnelbaneresan från Alvik till Stockholm Centralstation tar cirka 12 minuter. Bromma flygplats når du enkelt med direktbuss 110 eller taxi.
Om ni önskar övernatta kan ni kontakta hotellet direkt för att boka, telefon 08 517 661 00.

Föredragshållare är Lars Strandstedt, Spol-o och Industriservice AB och Jan-Erik Lindström, SPT och Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, håller i kursen.

5-års kontroll – Start med samling och kaffe kl 09.30, kursen startar kl 10.00 och slutar med provskrivning 16.15 – 17.15. Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag, eller för deltagare från myndigheter är:
5-års kontroll 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.
För företag som inte är medlemmar i STOR eller SPT är avgiften 8.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation. Medlemsföretag i STOR och SPT har företräde till utbildningen.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:
Lars Strandstedt STOR, Tel: ‭070-586 20 57‬, E-post: lars@spol-industriservice.se
Jan-Erik Lindström SPT, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu

Kursanordnare – Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, 070-977 88 83,
Anmälan görs på bif. blankett som skickas med E-post till: marie.borgstrom@telia.com

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara Marie tillhanda senast den 1 september 2023.

Anmälan och program, se nedan.
Välkomna!

Kursprogram 20230912

Kursanmälan 20230912