Digitala Kontrollrapporter

Digitala kontrollrapporter, nu verklighet

Inga fler lösa papper. Med Kontrollstationen har du allt samlat digitalt och håller enkelt koll både på historiken, kunderna och bilder som hör till kontrollrapporten. Kontrollstationen är ett kontrollrapportssystem som hjälper dig att skapa digitala kontrollrapporter.

Det är ett helt nytt rapportsystem för cisterner och rörledningar enligt MSBs och Naturvårdsverkets föreskrifter samt kontroller av oljeavskiljare, 5 års kontroll och 6 månaders kontroll enligt 858:2.

Du kan redan före kontrollen fylla i alla uppgifter om kunden och fastigheten, sen får kontrollanten lägga in resten vid själva kontrollen. Det går även att direkt lägga till bilder till rapporten.

Är företaget ett ackrediterat kontrollorgan får man även automatiskt Swedac’s ackrediteringslogga på rapporten.

De digitala kontrollrapporterna gör det enkelt för dig att göra rätt och alltid använda uppdaterade mallar utifrån föreskrifterna, dessutom kan du enkelt skriva ut dem när du är klar,  du kan även skicka rapporten som PDF till kunden.

Kontrollrapporterna når man via webben och inloggning sker med BankID, programmet kan användas på både dator, läsplatta och telefon.

Systemet är framtaget av branschorganisationerna  SPT och STOR.

Kostnader för att använda Kontrollstationen

Licenser för kontrollrapporter för cisterner och rörledningar, kontroller mot MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10

1 – 5 anställda 1,500 kr månaden

Tillägg för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

1–5 anställda 450 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

Licenser för kontrollrapporter för cisterner och rörledningar, kontroller mot MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10

Fler än 6 anställda 2,400 kr månaden

Tillägg för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

Fler än 6 anställda 840 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

Licenser för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

1 – 5 anställda 1,500 kr månaden

Fler än 6 anställda 2,400 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

I priset ingår en genomgång och uppstart via teams på 1,5 timme.

För medlemmar i SPT eller STOR avgår 50% rabatt på ovanstående priser.

Samtliga priser exkl. moms, debitering sker årsvis.

 

För att komma igång med de elektroniska kontrollrapporterna görs en genomgång via teams av Marie Borgström STOR eller Jan-Erik Lindström SPT.

 

Du når Marie på marie.borgstrom@telia.com

Du når Jan-Erik på jan-erik@sptass.eu

https://www.kontrollstationen.se/

Med vänlig hälsning

Jan-Erik och Marie

Årsmöte 2023

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggning medlemmar.

Samrådsmöte

Hej,

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 20-24 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 9 mars  kl. 10.00 – 13.00

Plats: På distans via Skype

 OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 7 mars.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 7 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument och Informella dokument (INF)

2023-03 Joint Samrådsmöte 9 mars utskick

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

www.msb.se

Samrådsmöten MSB

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar.

Information Samrådsmöten 2023

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara / Dangerous Goods and Flammables Section
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
E-mail: josefine.gullo@msb.se
https://www.msb.se/en

Rapport från Cisterndagarna 31 januari 1 februari 2023

Cisterndagarna 2023-01-31—02-01

29 gången som cisterndagarna genomförs.

Tomas Kåberger – Energitrender och energikonflikter

Ryssland och deras allierade länder var världens största netto-exportör ava olja och gas.

EU är stor importör 90% av olja och gas samt 30% av kol.

Från Ryssland 1/3 a gas och kol och ¼ av olja och kärnbränsle.

Elproduktionen minskade 2021-2022. Kärnkraftsproduktionen, vattenkraft och oja medan stenkol minskade medan brunkol, vindkraft på land och solel ökade samt importen ökade. Dessutom en minskad konsumtion. Sverige exporterar vindkraft till Finland, Danmark, Tyskland och Polen, Litauen. Störst export till Finland med 15 TWh = 10% av den Sven ska produktionen.

Kina är störst i produktion av sol-el, även störst på tillverkning av solceller, USA kommer 2:a.

Vind-el kommer under försommaren att nå upp till 1 TWh. Även här är kina störst producent med USA som 2:a, Tyskland, Indien och Spanien därefter.

David Sällh, Drivkraft Sverige – Försörjningstrygghet i branschen – nulägesrapport och framåtblick

Värdekedjan idag: råvaror – produktion – depå – marknad, med olika typer av transporter mellan.

Totalt antal stationer 2021 var 2678 – 791 service och 1835 automat, 52 bensinstationer

Minskning från 1990 då det fanns ca 6000 st.

Kina kontrollerar 80 % av råvaruraffinering, 77 % av cellkapacitet, 60% av världens komponenttillverkning för litium jon batterier.

Osäkerhet i prognoserna beträffande utveckling av fordon:

Komponent och resursbrist

Lågkonjunktur

El och drivmedelspriser samt att fordonen har längre livslängd, ca 17 år.

Personbilsflottan starkt framåt rörande elfordon men för tunga fordon så är flytande drivmedel fortsatt det primära drivmedlet men då dessa fordon har kortare livslängd, 7 år kommer troligen omställningen gå snabbare.

Fyra faktorer som väger in i valet av energibärare: tillgång, tillgänglighet, överkomliga priser samt acceptans med de konsekvenser den orsakar som att förorena miljön.

Det finns stora beredskapslager hos privata aktörer. Olika typer men främst råolja. Det är viktigt att ha diversifiering av energibärare då dessa har olika egenskaper och stöds av olika typer av infrastruktur.

Utmaningar för branschen är att långsiktigheten brister, det saknas en tydlig bild över struktur och samordning, systemförståelse och röd tråd samt behovsbild rörande förmåga och volym

Större ansvar läggs på näringslivet för att lösa oredan men där är det viktigt att förstå att bolag tar ansvar för vad som är kommersiellt försvarbart.

Summering: Behov av tydlighet rörande: system och samordning, förmåga, behovsbild och prioritering samt finansiering.

En stärkt försörjningstrygghet ges av ökad flexibilitet och systemperspektiv.

Ingela Hellberg MSB och Jörgen Kristiansson, Kiwa AB

– Ändrade drivmedelsblandningar i befintliga cisterner

Hanteringsföreskrifter brandfarliga vätskor, remisshanteringen avklarat och den väntas bli klar till sommaren 2023 och ikraftträdande under hösten 2023.

Föreskriften gäller inte för aerosolbehållare och hantering ombord på fartyg. Hantering av brandfarliga gaser, kemikalier eller brännbara fasta ämnen eller hantering av brandfarliga varor i bergrum, raffinaderi eller processindustrier omfattar inte av föreskriften.

Klasserna 1,2a, 2b och 3 försvinner – den faktiska flampunkten styr i stället.

Innehåller krav på privatpersoners hantering i bostäder och hushåll, storskalig lagerhantering.

Även villkor för IBC.

Nya publikationer från MSB på temat Skydd mot olyckor i energihamnar och depåer samt erfarenheter från olyckor i energihamnar och depåer samt exempelsamling.

Ny vägledning håller på att tas fram för de ackrediterade kontrollorganens bedömning av befintliga korrosionsskyddssystem i form av beläggning i cisterner vid ändrad drivmedelssammansättning. Denna kommer att handla om Regelverket, Korrosionsskyddssystem i form av beläggning, Att granska befintliga äldre system samt Stöd för bedömning.

Kontrollorganets uppgift är att bedöma cisternens/rörledningens tekniska utformning mot föreskriftskraven:

Dess (tekniska) skick vid kontrolltillfället

För detta behövs underlag i form av både teknisk dokumentation, mätdata och beprövad erfarenhet.

Det finns 2 huvudgrupper av korrosionsskydd i form av beläggningar: tvåkomponents färger som innehåller Epoxi samt Glasfiberarmerad härdplast som har god resistens mot alkoholer jämfört med andra härdplaster.

Offeranoder är inte certifierade och får inte användas i markförlagda cisterner, enbart ovan mark.

Beläggningar från tiden före MSBFS 2014:5:

Det som anges i typgodkännandet baseras på den beläggning och innehåll som fanns vid tillfället för typgodkännandet.

Det gäller att kontrollera att den nya versionen av innehållet inte avviker från det som är specificerat  i typgodkännandet och att innehållet fungerar ihop med skyddet.

Beläggningar från och med MSBFS 2014:5

Dessa beläggningar är testade mot nya innehåll i drivmedlen.

Kontrollera vilken den gamla beläggningen är.

Tänk på att beläggningen kan ändra egenskaper efter exponering för vätska över tid.

Vid applicering av ny beläggning måste vidhäftning mellan gammal och ny beläggning garanteras.

Viktigt att utföra godstjockleksmätning i den omfattning som krävs för att ha en rimlig uppfattning om hur hela cisternen mår eftersom det inte okulärt går att granska utsidan.

Marcus Frenzel och Stina Bagge, Naturvårdsverket – Uppdatering kring de senaste föreskrifterna

Ett samrådsmöte med de ackrediterade konrolorganen har hållits. Avstämning mot branschorganisationerna och ackrediteringsmyndigheten.

Vid tillsyn kontrolleras:

Omfattas behållaren av föreskrifterna, är det en cistern eller lös behållare?

Ytterligare försiktighetsmått som krävs?

Vattenskyddsområde eller inte?

Brandfarlig vätska?

Kontrollen sker av det sekundära skyddet, inte cisternen!

Stöddokument som bygger på inkomna frågor kommer under våren.

Frågor? Kontakta kundtjanst@naturvardsverket.se.

Jan-Erik Lindström, SPT – Elektroniska kontrollrapporter

Kontrollrapporter finns för:

Cisternkontroll alla delområden,

6-månaders och 5 års kontroll av oljeavskiljare för ackrediterad eller ej ackrediterad kontroll,

kontroll av sekundärt skydd,

kontroll av depåvagnar,

samt intyg över cistern som tagits ur bruk, ej ackrediterad.

Inloggning i systemet sker med Bankid.

Företaget kan fylla i alla uppgifter från kunden i förväg så dessa finns till hands för kontrollanten.

Det går att ladda upp bilder och Pdf tex med ritningar eller certifikat.

Efter ifyllandet skickar kontrollanten rapporten till den som ska signera rapporten, normalt den tekniskt ansvarige, denne godkänner rapporten genom att signera den med Bankid.

Den färdiga rapporten kan därefter skrivas ut, skickads elektroniskt eller sparas i systemet ”Kontrollstationen”.

Lansering 7 februari 2023

Kostnad: 1-5 anställda ett område: 75kr/mån

Tillägg ytterligare område: 208 kr/mån

6 anställda eller fler, 1 område: 1208 kr/mån

Ytterligare område: 417 kr/mån.

Kostnad för varje rapport som tagits fram 10 kr/st.

Mats Lindgren – Intressentföreningen för processäkerhet, Processäkerhet – åtgärder för att minimera riskerna för olyckor

Varför händer olyckor?

Farliga handlingar

Bristfällig avställning vid underhållsarbete

Utebliven åtgärd vid larm

Öppnade/stängde fel ventil

Kopplade slang på fel ställe vid lossning av lastbil

Säkerhetsfunktion blockerades

 Farliga förhållanden

Undermåligt underhåll

Dålig ekonomi

Bristfällig design av tryckavsäkring

Brister i säkerhetskritisk instrumentering

Korrosionsproblem

Oförutsedd kemisk reaktion.

Flera intressanta fall av olyckor gicks igenom och diskuterades.

Viktiga områden:

Organisationsstruktur, bemanning, driftinstruktioner, fortlöpande tillsyn, kontroll av ackrediterat organ, underhåll och riskbedömning.

Riskanalys måste genomföras, möjliga orsaker och konsekvenser ska dokumenteras.

 

 

Samrådsmöten med MSB, farligt gods

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar.

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Information Samrådsmöten 2023

Årsmöte STOR

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2023

Årsmötet 2023 kommer att hållas på Hotell Grand Central i Stockholm den 24 mars 2023 med efterföljande besök på Golden Hits.

Programmet för dagen är:

14.00      Årsmöte

19.00      3 rätters middag

Kostnad för årsmötet och besöket på Golden Hits, 3-rätters middag med dryck är 1 400 kr/person (exkl. moms). STOR bjuder på denna kostnad för en person från varje medlemsföretag.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas på www.stor.org senast en vecka före årsmötet.

Vi behöver er anmälan senast 21 februari 2023 till info@stor.org.

Om ni har några frågor så kontakta:

Marie Borgström per mail: marie.borgstrom@telia.com eller

Håkan Jonsson, vår ordförande per tel: 072-705 96 57 eller mail: hakan.jonsson@prezero.com.

Välkomna!

Styrelsen

Årsmote 2023 inbjudan, utg 1

 

 

 

 

 

 

Anmälan till Årsmöte i föreningen STOR – 2023-03-24

Vi kommer ________________  person/-er

Namn på alla deltagare:

Ange om ni har några allergier, eller om ni vill ha kött eller vegetariskt alternativ:

 

Företag:

Adress:

Telefon nr:

Mail:

Anmälan mailas till info@stor.org, senast den 21 februari 2023.

 

 

Ny OA kurs i 5-års kontroll

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Vi har arbetat ihop de tidigare kurserna som bestod av två delar till en ny utbildning som bygger på den nya omarbetade Metodhandboken. Metodhandboken har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av både SPT och STOR, men även Swedac har lämnat synpunkter. Kursen och metodhandboken kan vara underlag för att söka frivillig ackreditering hos Swedac.

 Kursen hålls på Hotell, Scandic Alvik i Stockholm den 8 mars 2023.

 Adress: Gustavslundvägen 153, 167 51 Bromma.

Hotell Scandic Alvik ligger endast 5 kilometer från Stockholm city. Tunnelbana, tvärbana och buss finns runt hörnet. Tunnelbaneresan från Alvik till Stockholm Centralstation tar cirka 12 minuter. Bromma flygplats når du enkelt med direktbuss 110 eller taxi.

Om ni önskar övernatta kan ni kontakta hotellet direkt för att boka, telefon 08 517 661 00.

Föredragshållare är Lars Strandstedt, Spol-o och Industriservice AB och Jan-Erik Lindström, SPT och Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, håller i kursen.

5-års kontroll – Start med samling och kaffe kl 09.30, kursen startar kl 10.00 och slutar med provskrivning 16.15 – 17.15. Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag, eller för deltagare från myndigheter är:

5-års kontroll 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För företag som inte är medlemmar i STOR eller SPT är avgiften 8.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation. Medlemsföretag i STOR och SPT har företräde till utbildningen.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:

Lars Strandstedt STOR, Tel: 070-586 20 57, E-post: lars@spol-industriservice.se

Jan-Erik Lindström SPT, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu

Kursanordnare – Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, 070-977 88 83,

Anmälan görs på bif. blankett som skickas med E-post till: marie.borgstrom@telia.com

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara Marie tillhanda senast den 17 februari 2023.

Välkomna!

Kursinbjudan 20230308

 

Cisterndagarna 31 jan – 1 februari 2023

Välkommen till Cisterndagarna!

Under två dagar diskuterar vi aktuella frågor och utmaningar inom cisternbranschen. Vi blickar framåt med fokus på framtidens drivmedel och diskuterar vilka nya krav alternativa bränslen kommer ställa på cisterner. Vi tittar även närmare på ny teknik och vilka möjligheter som finns, ger dig mer kunskap om hur du skapar en säker arbetsmiljö och minskar risken för olyckor.

Dessutom finns gott om utrymme för att nätverka och knyta värdefulla kontakter på myndigheter och företag.

STORs medlemmar har 10% rabatt på deltagaravgiften. Ange koden STOR10 vid bokning för att få din rabatt!

Se hela programmet och anmäl dig här

 

Temadag 2022-11-23 Från realtid till framtid

Välkommen till temadag om framtidens drivmedel och fordon

I november är det dags för årets temadag. Under en heldag på Clarion Arlanda kommer vi få träffas, prata och äta tillsammans. På förmiddagen fokuserar vi på aktuella förutsättningar för dagens drivmedelsanläggningar och på eftermiddagen blickar vi in i vad som kan komma i framtiden. Det är flera möjligheter för både uppstyrda och informella samtal med kollegor i branschen. Klockan 19 får vi avnjuta en 3-rätters middag och underhållning och innan det finns det möjlighet till mingel.

Mycket händer i vår värld och även i vår bransch. Utvecklingen går snabbt framåt och det gäller att hänga med, det som en gång sågs som en utopi är nu en del av vår vardag och det vi nu ser som framtiden står och knackar på dörren. Utvecklingen för med sig många möjligheter, men det går inte av sig själv och det kräver förändringar och handling. Vi träffas till en dag för att ta del av seminarium om det som händer i vår bransch just nu och vi spranar framåt för att vara beredda på det som kommer.

Dagen i korthet

  • 23 november
  • Klockan 10-17, incheckning och kaffe från klockan 9:30
  • Middag klockan 19
  • Clarion Arlanda

Program

Under dagen guidas vi av Lisa Kirsebom som är moderator. Vi får ta del av kunskap och tankar från experter inom flera områden:

09:30 – 10:00 Registrering & kaffe
10:00 – 10:25 Inledning av temadag och information från arrangörerna
Lisa Kirsebom, moderator
10:25 – 10:45 Regler om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor – vilka bestämmelser gäller inom respektive utanför vattenskyddsområden
Marcus Frenzel och Maria Ed Sundelin, Naturvårdsverket
10:45 – 11:00 Digitala kontrollrapporter för cisterner, rör och oljeavskiljare
Jan-Erik Lindström, SPT och Marie Borgström, STOR
11:30 – 12:00 Stormwater management at the service station of the future
Adam Balogh och Karel Dohnal, ACO
11:30 – 12:00 SEK handboken 426 och nya klassningar av EX-zoner
Anders Ruuth, Kent Ruuth konsult
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:30 Framtidens drivmedelsförsörjning och dess förutsättningar
David Sällh, Drivkraft Sverige
13:30 – 14:00 A global outlook: Heavy vehicles of the future
Andreas Kammel, Traton Group (Scania/MANN och VW)
14:00 – 14:30 Hur ser framtiden ut för vätgas?
Björn Aronsson, Vätgas Sverige
14:30 – 14:50 Kaffepaus
14:50 – 15:20 Towards carbon neutrality in road transportation – a retailer’s perspective
Sjur Haugen, Circle K
15:20 – 15:40 Laddning fordon, möjligheter och utmaningar
Mats Lundh, Wennstrom Solutions & Service
15:40 – 16:10 Vilka fordon kan vi förvänta oss i framtiden och vilka servicebehov har dessa?
Joachim Due-Boje, MRF och Henrik Idermark, Mobility Sweden
16:10 – 16:40 Paneldebatt med några av dagens medverkande
16:40 – 16:50 Summering av dagen
Moderator Lisa Kirsebom
16:50 – 19:00 Mingel
19:00 – Middag

Programmet kan komma att justeras.

Tolkar som översätter från engelska till svenska och från svenska till engelska finns på plats.

Lisa Kirsebom är moderator för dagen och guidar oss framåt med trygg hand. Hon har arbetat i tjugo år som vetenskapsjournalist, och de senaste tio åren som moderator. Vid Lunds universitet har hon läst medie- och kommunikationsvetenskap, kemi, fysik, biologi och journalistik. Som reporter och författare skriver hon främst om forskning. Som moderator har hon arbetat för Lunds universitet, Regeringskansliet, ESS, SciLifeLab, Sveriges Ingenjörer och många mer. Hon ledde också SPT Nordic Conference 2018.

Pris

Priset för att vara med på temadagen 4 900 kronor exkl moms för medlemmar i SPT och STOR. För er som inte är medlemmar (exempelvis drivmedelsbolag och offentlig verksamhet) kostar det 6900 kronor exkl moms. I kostnaden ingår inte bara intressanta programpunkter utan även för- och eftermiddagsfika och lunch. Du har även möjlighet att delta i 3-rätters middag till priset 835 kr exkl moms.

Boende och resa bokas på egen hand. Boende på Clarion Arlanda finns till specialpris med bokningskoden SPT2022, erbjudandet gäller till den 23 oktober.

Läs mer om dagen och anmäl dig >>