Rapport från med WP 15 – MSB

Bifogat finner ni den svenska rapporten från mötet med WP.15 som hållits denna vecka. Mötet beslutade om bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2023. Diskussioner fördes även gällande förslag till ändringar av 2025 års utgåva ADR.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats och är länkade till i rapporten. En officiell rapport från mötet presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats (se länk på sidan 1 i rapporten).

Med vänlig hälsning
Katarina

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2022-05 Svensk rapport

Vägledning till NFS 2021:10

Vägledningen utgör ett stöd vid tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. 

 

Vägledning NFS 2021-10

Kurs Uppföljning av NFS 2021:10

Den 31 augusti kommer vi att tillsammans med SPT anordna en uppföljning av vårens kurser i NFS 2021:10, Kontroll av sekundära skydd. Kursen kommer att hållas via Teams och inbjudan kommer senare.

Frågor och svar kring NFS 2021:10 Kontroll av sekundära skydd

Dokument från Naturvårdsverket beträffande NFS 2021:10 Kontroll av sekundära skydd

Frågor och svar kring NFS 2021-10

Vägledning-nfs-2021-10

INBJUDAN SAMRÅDSMÖTE

Hej,

 

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 9-13 maj. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents”). Ni finner även länkar direkt till respektive dokument i sammanställningen i bifogad fil.

 

För att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar.

Tid för samrådsmöte: Fredagen den 29 april kl. 10.00 – 12.00

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se.

OBS! Deltagande anmäls senast måndagen den 25 april till katarina.strom@msb.se
Länk för att ansluta till mötet mejlas ut efter sista anmälningsdag.

Med vänlig hälsning
Katarina

_____________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2022-05 Inbjudan samrådsmöte

2022-05 Inbjudan till samråd – dokumentsammanställning

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 14-18 mars 2022 .

Deltagare
Johan Karlsson, Camilla Oscarsson, Katarina Ström och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning
Den 14-18 mars hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 20 officiella förslag och därtill 36 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva samt 2025 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/362959

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.

https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/362959

Nästa Joint-möte äger rum den 12-16 september 2022.

Handlingar till årsmötet

Handlingar till årsmötet den 25 mars 2022 finns publicerade under medlemssidor, inloggning.

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Bern 14-18 mars 2022

Hej,

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 14-18 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 3 mars  kl. 10.00 – 13.00

Plats: På distans via Skype

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 1 mars.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 1 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument och Informella dokument (INF) https://unece.org/transport/events/wp15ac1-joint-meeting-rid-committee-experts-and-working-party-transport-4

2022-03 Joint Samrådsmöte 3 mars utskick

____________________________

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

 

www.msb.se