Information från Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Cisterndagarna 1-2 februari 2022

David Sällh från Drivkraft Sverige pratade om utvecklingen med olika bränslens tillkomst och avveckling på marknaden.

Idag utmanas tillgänglig mobilitet eftersom efterfrågan och förutsättningar i en normal vardag ändras. Man ser från drivkraft en utveckling som går mot att tillgängligheten av alla typer av drivmedel för alla kan äventyras. Samhället är sårbart, pandemin och olyckor gör att tillgängligheten påverkas.

Regeringen bör tillföra resurser för att ta fram en nationell plan för att säkerställa fungerande logistik mm.

Ingela Hellberg, MSB

Reduktionsplikten skyldighet att minska utsläpp av växthusgaser ett livscykelperspektiv per energienhet från reduktionspliktiga drivmedel genom ökande inblandning av

Introduktion av ökad etanol upp till 10 %, E10. Övergång från dagens 95 oktaniga till E5 bensin med ökad inblandning av etanol. Ny märkning på bensinpumpar med E5 och E10. E står inte bara för etanol utan det kan vara andra förnybara produkter.

Den ökade inblandningen av förnyelsebara eller fossilfria drivmedel kan medföra ändrade lagrings- och korrosionsegenskaper hos drivmedlen, det kan bli svårare att bedöma kontrollintervallen på cistern och rör.

Förslag till hanteringsföreskrifter för brandfarliga vätskor, remisstiden precis gått ut. Fyra tidigare föreskrifter ersätts med en ny.

Mer detaljerat om hantering av och i lösa behållare i stationär användning och avskiljning mot brand. Även riktlinjer för avstånd ”betryggande placering”. Tydligare och mer om hantering i hemmiljö för privatpersoner.

Samrådsmöte kommer att fortsätta genomföras mellan MSB, Swedac och kontrollorganen, främst A- och B organ men även C-organen.

Anders O Larsson, Boverket, Hur plan- och bygglagen (PBL) gäller för cisterner.

Bärförmågan hos cisterner regleras av Boverket genom PBL och PBF, även europeiska konstruktionsstandarder gäller, EKS.

Krav på bärförmåga gäller för byggnadsverk och riktar sig till byggherren. Krav på märkning mm av byggprodukter gäller för produkterna och riktar sig till tillverkare m.fl. Byggprodukt definieras som en produkt som är av sedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

Byggnadsverk definieras som byggnad eller annan anläggning som är en fast anläggning och för andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov.

Fasta cisterner som är placerade utomhus men även inomhus om de utgör en del av byggnadens fasta inredning eller funktion omfattas av PBL. Kontroller av bärförmågan görs i byggskedet och byggherren är ansvarig, inga krav på tredjepartskontroller. Inga krav på återkommande kontroller när cisternen är i bruk men byggnadsverkets ägare ska tillse att de tekniska egenskapskraven i huvudsak bevaras. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Boverket håller på att undersöka om det borde finnas krav på att genomföra återkommande kontroller.

Naturvårdsverket, nya föreskriften NFS 2021:10 som började gälla 1 januari 2022.

Föreskrifterna gäller både inom och utom vattenskyddsområde. Krav på att det ska finnas sekundära skydd inom vattenskyddsområde, stärkt miljöskydd genom att det är ackrediterad kontroll av cisterner, föreskriften omfattar även hantering i lösa behållare och sänkt gräns från 250 l till 150 l.

I vägledning från Naturvårdsverket kommer förtydligande till tolkning av när sekundärt skydd inte är godkänt, även metodhandbok från STOR/SPT kommer att lämna riktlinjer för detta.

Definition av bostadshus = 50 % av ytan i en fastighet är bostad.

Presentationen från Naturvårdsverket finns här Naturvårdsverket

Bengt Stewall, Jotun Sverige AB Invändig och utvändig cisternmålning

Forskning pågår tillsammans med oljebolagen om hur de nya tillsatserna i drivmedel påverkar behandlingssystem.

Jotun har en App där alla certifierade produkter för drivmedel finns listade.

 

Ingrid Håstad, Sweco – Vad händer vid ett oljeutsläpp

Ansvarsfrågor vid oljeutsläpp

Den som släpper ut är i princip ansvarig.

Om utsläpp hamnar på stränder är det ibland kommunen som tar omhand utsläppet men de tar betalt av den som släpper ut.

Räddningstjänsten i det akuta skedet tar kostnaden för sanering.

 

Milan Poznic, Kiwa Inspecta Provning för bättre säkerhet – så går du till väga

Många nya tekniker vid inspektion främst med datahjälpmedel för att bearbeta information från inspektioner för en automatisk analys, kan användas som hjälp för analys av inspektör eller expert.

Golvscanning krävs för cisterner från 50 m3 eller över 5 m diameter, cisterner byggda enligt cisternanvisningar 1, CA1. Delar under en depåcistern är svåra att komma åt för att mäta tjocklek på plåt men Kiwa håller på att ta fram ny metod för detta.

 

Erik Boström, Dekra Industrial, Kontroll av cisternfundament och invallningar i betong

Okulärkontroll genomförs, kontrollerar om det finns sprickor och rost på armering. Man kan göra kolridhaltsanalys, karbonatisering, täckskikt/armering, mekanisk provning och oförstörande provning.

Åtgärder kan vara att observera för att kontrollera vad som sker över tid, förhindra att skadan ökar kanske måla eller lägga epoxi för att förhindra fukt att tränga in, reparera, renovera eller riva.

 

Johan Elvin, Arbetsmiljöingenjör, Dekra AB, Personsäkerhet och slutna utrymmen

Ex slutna utrymmen: manhål/brunnslock, gropar, hisschakt, tank/cisterner, kulvertar, kölsvin i båtar, maskinrum i ett vindkraftverk, rörledningar.

Slutna utrymmen är riskfyllda: låg luftomsättning, åtgärder för evakuering behöver göras akut, små in eller utgångar, kräver oftast att ytterligare personer assisterar vid evakuering, hög temperatur, krav på skyddskläder, fysiskt krävande, syrebrist.

Kan även vara kemisk exponering, drunkning, kvävning eller andra risker, skärskador eller halkrisker.

Luckvakten har ett personligt ansvar.

Fall på grund av felaktig användning eller utebliven användning av säkerhetsselen. Fallande föremål eller risk för begravning, drunkning, brännskador, hörselskador, termiska skador pga hög eller låg temperatur.

Riskbedömning ska genomföras innan man påbörjar arbete i cistern, denna SKA vara skriftlig:

Vad är farligt, hur/när kan det farliga uppstå, hur ska risken hanteras, vem ansvarar, åtgärder.

Skriftligt arbetstillstånd ska utfärdas av arbetsgivaren vid arbete inuti cistern mm, ska innehålla arbets- och skyddsinstruktioner och villkor, detta ska vara signerat. Ska vara specifikt för det arbete som ska utföras. Den samlade riskbedömningen ligger till grund för utformningen av säkerhetsåtgärder.

Om det inte går att använda sele pga många stag i vägen – utrustning för att ta upp ett hål i cisternen ska finnas.

Definitionen manlucka finns i en svensk standard reglerar att manlucka ska vara 600 mm, behöver inte vara rund. Den svenska standarden är inte tvingande men bör följas.

För den som ska genomföra rengöring i cistern eller gå in i ny rengjord cistern gäller att göra en mätning för att säkerställa att cisternen är gasfri. Rätt skyddsutrustning ska användas.

Checklista tas fram som kan följas med risker för kemikalier, frätning, andning etc.

Tripod ska vara fast förankrad eller försedd på byggställning. Om tripod saknas finns det kanske en balk som lina går att fästa i, även en truck kan användas som fixpunkt.

Om säkerhetsanordningar saknas ska ingen gå in i cisternen.

Årsmöte i branschorganisationen STOR 2022

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2022

Årsmötet kommer att hållas via Microsoft Teams, den 25 mars 2022, kl 10.00.

De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org med uppgift om namn, företagsnamn och den mail ni vill att vi ska skicka uppkopplingslänken till. Ni kommer en vecka innan årsmötet få en länk för uppkoppling och även handlingar till årsmötet. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på vår hemsida, www.stor.org senast 1 vecka före årsmötet

Om ni har några motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet så behöver styrelsen ha dessa senast den 25 mars 2021, de skickas till ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com.

Vi behöver er anmälan senast 2022-03-11 till info@stor.org.

Om ni har några frågor kan ni kontakta:

Marie Borgström per mail marie.borgstrom@telia.com eller vår ordförande Håkan Jonsson, hakan.jonsson@prezero.com eller tel: 072-705 96 57.

Välkomna!

Styrelsen

 

Metodhandbok och kontrollrapport cisternkontroll

Hej!

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandboken för cisterner och rör samt kontrollrapport för ackrediterad kontroll enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2021:10.

Beställning görs via https://www.sptass.eu/sv/metodhandbok gå längs ner på sidan, fyll i de efterfrågade uppgifterna.

Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens per person/kontrollant, glöm inte att ange hur många kontrollanter ni har.

Vid leverans av metodhandboken till medlemmar i SPT och STOR levereras även mall för kontrollrapport mot NFS 2010:1 tillsammans med Metodhandboken..
För de som inte är medlemmar i SPT eller STOR debiteras 1,000 kr ex moms för mallen kontrollrapport mot NFS 2010:10.

Passa även på att ta del av Tematräff från den 17 november där Naturvårdsverket redogjorde om föreskrift NFS 2021:10, skydd mot mark- och vattenföroreningar.

Under sändningen kom det in många frågor som Naturvårdsverket har svarat på, dessa finns på via länk nedan.
Se allt på https://www.sptass.eu/sv/aktiviteter/tematraeff-om-foereskrift-om-skydd-mot-mark-och-vattenfoeroreningar

På uppdrag av STOR och SPT

Marie Borgström och Jan-Erik Lindström

 

 

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG)

Hej,

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents” via länken ovan). Ni finner även länkade dokumentnummer i MSB:s sammanställning som leder direkt till respektive dokument i sin helhet.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 18 november  kl. 10.00 – 12.00 (anmälan senast den 16 nov)

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 18 november till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Rapport från TDG-mötet dec 2021

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö och Camilla Oscarsson
______________________________

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida.

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida och MSB önskar att alla som önskar kan lämna synpunkter på dessa. .

Alla är välkomna att lämna sina kommentarer.

Remissen i sin helhet finna här:

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Ansvarig handläggare är: Johannes Forsberg,Handläggare brandfarliga varor

Tel växel 0771-240 240, Tel direkt 010-240 53 48

e-post: johannes.forsberg@msb.se

www.msb.se

Missiv

MSB önskar era synpunkter senast den 31 januari 2022

Ny föreskrift från Naturvårdsverket NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Nu har Naturvårdsverket fastställt den nya föreskriften NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare, enligt i föreskrifterna angivna definitioner.

Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

NFS 2021-10

Svenska rapporten från det 110:e mötet med WP.15, ändringar inför ADR 2023.

Den svenska rapporten från det 110:e mötet med WP.15, vilket behandlade ändringar inför ADR 2023.

 

Svensk rapport WP.15 – november 2021

 

 

Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Om konferensen
Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff
Efter ett års paus är den uppskattade konferensen Cisterndagarna äntligen tillbaka! Den 1-2 februari ses vi i Göteborg och du får bland annat ta del av omvärldsanalys och framtidsspaning inom cisterner, förutsättningar för bra isolering och krishantering vid oljeutsläpp. Uppdatera dig om aktuella regelverk och föreskrifter, mingla med branschkollegor, ta del av våra utställares utbud och avsluta första dagen under avslappnade former på den inkluderade trerättersmiddagen.
David Sällh från Drivkraft Sverige är först ut som talare. Han kommer ge oss en omvärldsanalys och utblick inför branschens utveckling fram till 2045. Läs intervjun med David om hans arbete samt organisationens roll och utmaningar när det gäller omställningen och färdplanen för klimatneutralitet.
Missa inte konferensen för dig som arbetar med cisterner!

Vi ses på Cisterndagarna i Göteborg på Scandic Rubinen.
På programmet
Orientering i regelverk och föreskrifter
Omvärldsanalys och branschens utveckling
Krishantering vid oljeutsläpp
Skapa en säker arbetsplats och bra arbetsmiljö
Målgrupp
Konferensen vänder sig till dig som bland annat:
arbetar på depå- eller cisternföretag
genomför eller ansvarar för service och underhåll
äger cisterner genom ditt arbete
är kontrollant eller miljöinspektör på myndighet eller kommun

Som medlem i STOR får du 10 % rabatt på konferensen, ange rabattkoden ”STOR” på anmälan.

Mer information och möjlighet att boka finns på konferensens hemsida https://sifu.se/kurser-konferenser/ovriga-utbildningar/cisterndagarna

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG

Hej,

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents” via länken ovan). Ni finner även länkade dokumentnummer i MSB:s sammanställning som leder direkt till respektive dokument i sin helhet.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 18 november  kl. 10.00 – 12.00 (anmälan senast den 16 nov)

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 18 november tilljosefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö och Camilla Oscarsson

2021-2 TDG dokument (Samråd)
______________________________

Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverketverket

I samarbete med SPT kommer det att genomföras en Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverket.
 
Den 17 november klockan 10 är det dags för digital tematräff om Naturvårdsverkets nya föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. 
 
Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter, de var ute på remiss, vi tyckte till, nu är föreskrifterna klara och börjar gälla vid årsskiftet. 
 
På tematräffen får vi under 2 timmar lära oss mer om föreskriften, ställa frågor och diskuterar. Tematräffen arrangeras av SPT Association och Drivkraft Sverige i samarbete med STOR och Svenska Bensinhandel.