Ny – Handbok om kontroll av Oljeavskiljare

Nya handboken i din hand
Ny utgåva av metodhandbok om oljeavskiljare är nu här. Metodhandboken omfattar drift och underhåll samt 5-årskontroll, 6-månaderskontroll och provtagning av oljeavskiljarsystem. Den finns både som tryckt och digital version och som medlem i får du köpa boken till förmånligt pris.
Beställ redan idag >>

Lagstyrd ackreditering

Förbättra förutsättningarna

Under några år har en arbetsgrupp från branschen, där STOR ingår, arbetat med att ta fram underlag till Naturvårdsverket för att skapa bättre förutsättningar för kontroll av oljeavskiljare. Målet är att få till en lagstyrd ackreditering av oljeavskiljarkontroll och ett första steg är att Naturvårdsverket tar fram en vägledning.

Bakgrund

STOR och SPT har sedan över 10 år arbetat med en frivillig ackreditering av oljeavskiljarkontroll enligt SS EN-858. Från början hade man en frivillig auktorisering – den är dock numera slopad och man har infört den nuvarande formen med en frivillig ackreditering. Anledningen är att man ser att det finns brister, både i installation och skötsel, vilket leder till en onödig belastning på miljön i form av utsläpp av olja och metaller.

Många sköts ej på rätt sätt

En uppskattning ger vid handen att det finns mellan 90 000 och 100 000 oljeavskiljare i landet, men mörkertalet är stort. Gissningsvis är det ca 50% av dessa som inte sköts om på ett korrekt sätt.
Arbetsgruppen har kontaktat oljebolag, kommuner och VA-bolag för att få deras uppfattning om tillsyn och vilka problem man stöter på. Oljebolagen (och även STORs och SPTs medlemsföretag som verkar på olika platser i landet) ser att tillsyn, kontroll och kravställning inte bedrivs på likvärdigt sätt. Detta kan till viss del förklaras med att nationella bedömningsgrunder avseende utsläpp från exempelvis fordonstvättar saknas och kunskapsbrist hos tillsynsmyndigheten.

Arbetet framåt

Arbetet har pågått i flera år och det går framåt. Mötet i arbetsgruppen och tillsammans med Naturvårdsverket hålls. Nedan kan du ta del av material och fakta.

rapport_lagstyrd_ackreditering_oa_-_atl

presentation_nv_010922

minnesanteckningar_m_te_med_naturv_rdsverket_2022-09-01

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 12-16 september 2022

Hej,
Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 12-16 september 2022 .
Deltagare:
Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor. Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning:
Den 12-16 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 11 officiella förslag och därtill 36 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2025 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/364686

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/364686

Nästa Joint-möte äger rum den 13-17 mars 2023.

Med vänlig hälsning
Johan Karlsson
______________________________
Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 50 89
E-post johan.karlsson@msb.se

2022-09 Joint Rapport

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) i Geneve 12-1

Hej,

Nu är det dags för höstens Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 12-16 september har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 1 september   kl. 10.00 – 13.00

Plats: På distans via Skype

 OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 30 augusti.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 30 augusti till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument och Informella dokument (INF)

2022-09 Joint Samrådsmöte 1 september utskick

 

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

Rapport från med WP 15 – MSB

Bifogat finner ni den svenska rapporten från mötet med WP.15 som hållits denna vecka. Mötet beslutade om bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2023. Diskussioner fördes även gällande förslag till ändringar av 2025 års utgåva ADR.

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats och är länkade till i rapporten. En officiell rapport från mötet presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats (se länk på sidan 1 i rapporten).

Med vänlig hälsning
Katarina

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2022-05 Svensk rapport

Vägledning till NFS 2021:10

Vägledningen utgör ett stöd vid tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10. 

 

Vägledning NFS 2021-10

Kurs Uppföljning av NFS 2021:10

Den 31 augusti kommer vi att tillsammans med SPT anordna en uppföljning av vårens kurser i NFS 2021:10, Kontroll av sekundära skydd. Kursen kommer att hållas via Teams och inbjudan kommer senare.

Kurs kontroll av Oljeavskiljare

Kursinbjudan 20220830Nästa kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare äger rum den 30 augusti2022 och sker via Teams, mer information finns i inbjudan nedan.
Kursinbjudan 20220830