Rapport från Cisterndagarna 31 januari 1 februari 2023

Cisterndagarna 2023-01-31—02-01

29 gången som cisterndagarna genomförs.

Tomas Kåberger – Energitrender och energikonflikter

Ryssland och deras allierade länder var världens största netto-exportör ava olja och gas.

EU är stor importör 90% av olja och gas samt 30% av kol.

Från Ryssland 1/3 a gas och kol och ¼ av olja och kärnbränsle.

Elproduktionen minskade 2021-2022. Kärnkraftsproduktionen, vattenkraft och oja medan stenkol minskade medan brunkol, vindkraft på land och solel ökade samt importen ökade. Dessutom en minskad konsumtion. Sverige exporterar vindkraft till Finland, Danmark, Tyskland och Polen, Litauen. Störst export till Finland med 15 TWh = 10% av den Sven ska produktionen.

Kina är störst i produktion av sol-el, även störst på tillverkning av solceller, USA kommer 2:a.

Vind-el kommer under försommaren att nå upp till 1 TWh. Även här är kina störst producent med USA som 2:a, Tyskland, Indien och Spanien därefter.

David Sällh, Drivkraft Sverige – Försörjningstrygghet i branschen – nulägesrapport och framåtblick

Värdekedjan idag: råvaror – produktion – depå – marknad, med olika typer av transporter mellan.

Totalt antal stationer 2021 var 2678 – 791 service och 1835 automat, 52 bensinstationer

Minskning från 1990 då det fanns ca 6000 st.

Kina kontrollerar 80 % av råvaruraffinering, 77 % av cellkapacitet, 60% av världens komponenttillverkning för litium jon batterier.

Osäkerhet i prognoserna beträffande utveckling av fordon:

Komponent och resursbrist

Lågkonjunktur

El och drivmedelspriser samt att fordonen har längre livslängd, ca 17 år.

Personbilsflottan starkt framåt rörande elfordon men för tunga fordon så är flytande drivmedel fortsatt det primära drivmedlet men då dessa fordon har kortare livslängd, 7 år kommer troligen omställningen gå snabbare.

Fyra faktorer som väger in i valet av energibärare: tillgång, tillgänglighet, överkomliga priser samt acceptans med de konsekvenser den orsakar som att förorena miljön.

Det finns stora beredskapslager hos privata aktörer. Olika typer men främst råolja. Det är viktigt att ha diversifiering av energibärare då dessa har olika egenskaper och stöds av olika typer av infrastruktur.

Utmaningar för branschen är att långsiktigheten brister, det saknas en tydlig bild över struktur och samordning, systemförståelse och röd tråd samt behovsbild rörande förmåga och volym

Större ansvar läggs på näringslivet för att lösa oredan men där är det viktigt att förstå att bolag tar ansvar för vad som är kommersiellt försvarbart.

Summering: Behov av tydlighet rörande: system och samordning, förmåga, behovsbild och prioritering samt finansiering.

En stärkt försörjningstrygghet ges av ökad flexibilitet och systemperspektiv.

Ingela Hellberg MSB och Jörgen Kristiansson, Kiwa AB

– Ändrade drivmedelsblandningar i befintliga cisterner

Hanteringsföreskrifter brandfarliga vätskor, remisshanteringen avklarat och den väntas bli klar till sommaren 2023 och ikraftträdande under hösten 2023.

Föreskriften gäller inte för aerosolbehållare och hantering ombord på fartyg. Hantering av brandfarliga gaser, kemikalier eller brännbara fasta ämnen eller hantering av brandfarliga varor i bergrum, raffinaderi eller processindustrier omfattar inte av föreskriften.

Klasserna 1,2a, 2b och 3 försvinner – den faktiska flampunkten styr i stället.

Innehåller krav på privatpersoners hantering i bostäder och hushåll, storskalig lagerhantering.

Även villkor för IBC.

Nya publikationer från MSB på temat Skydd mot olyckor i energihamnar och depåer samt erfarenheter från olyckor i energihamnar och depåer samt exempelsamling.

Ny vägledning håller på att tas fram för de ackrediterade kontrollorganens bedömning av befintliga korrosionsskyddssystem i form av beläggning i cisterner vid ändrad drivmedelssammansättning. Denna kommer att handla om Regelverket, Korrosionsskyddssystem i form av beläggning, Att granska befintliga äldre system samt Stöd för bedömning.

Kontrollorganets uppgift är att bedöma cisternens/rörledningens tekniska utformning mot föreskriftskraven:

Dess (tekniska) skick vid kontrolltillfället

För detta behövs underlag i form av både teknisk dokumentation, mätdata och beprövad erfarenhet.

Det finns 2 huvudgrupper av korrosionsskydd i form av beläggningar: tvåkomponents färger som innehåller Epoxi samt Glasfiberarmerad härdplast som har god resistens mot alkoholer jämfört med andra härdplaster.

Offeranoder är inte certifierade och får inte användas i markförlagda cisterner, enbart ovan mark.

Beläggningar från tiden före MSBFS 2014:5:

Det som anges i typgodkännandet baseras på den beläggning och innehåll som fanns vid tillfället för typgodkännandet.

Det gäller att kontrollera att den nya versionen av innehållet inte avviker från det som är specificerat  i typgodkännandet och att innehållet fungerar ihop med skyddet.

Beläggningar från och med MSBFS 2014:5

Dessa beläggningar är testade mot nya innehåll i drivmedlen.

Kontrollera vilken den gamla beläggningen är.

Tänk på att beläggningen kan ändra egenskaper efter exponering för vätska över tid.

Vid applicering av ny beläggning måste vidhäftning mellan gammal och ny beläggning garanteras.

Viktigt att utföra godstjockleksmätning i den omfattning som krävs för att ha en rimlig uppfattning om hur hela cisternen mår eftersom det inte okulärt går att granska utsidan.

Marcus Frenzel och Stina Bagge, Naturvårdsverket – Uppdatering kring de senaste föreskrifterna

Ett samrådsmöte med de ackrediterade konrolorganen har hållits. Avstämning mot branschorganisationerna och ackrediteringsmyndigheten.

Vid tillsyn kontrolleras:

Omfattas behållaren av föreskrifterna, är det en cistern eller lös behållare?

Ytterligare försiktighetsmått som krävs?

Vattenskyddsområde eller inte?

Brandfarlig vätska?

Kontrollen sker av det sekundära skyddet, inte cisternen!

Stöddokument som bygger på inkomna frågor kommer under våren.

Frågor? Kontakta kundtjanst@naturvardsverket.se.

Jan-Erik Lindström, SPT – Elektroniska kontrollrapporter

Kontrollrapporter finns för:

Cisternkontroll alla delområden,

6-månaders och 5 års kontroll av oljeavskiljare för ackrediterad eller ej ackrediterad kontroll,

kontroll av sekundärt skydd,

kontroll av depåvagnar,

samt intyg över cistern som tagits ur bruk, ej ackrediterad.

Inloggning i systemet sker med Bankid.

Företaget kan fylla i alla uppgifter från kunden i förväg så dessa finns till hands för kontrollanten.

Det går att ladda upp bilder och Pdf tex med ritningar eller certifikat.

Efter ifyllandet skickar kontrollanten rapporten till den som ska signera rapporten, normalt den tekniskt ansvarige, denne godkänner rapporten genom att signera den med Bankid.

Den färdiga rapporten kan därefter skrivas ut, skickads elektroniskt eller sparas i systemet ”Kontrollstationen”.

Lansering 7 februari 2023

Kostnad: 1-5 anställda ett område: 75kr/mån

Tillägg ytterligare område: 208 kr/mån

6 anställda eller fler, 1 område: 1208 kr/mån

Ytterligare område: 417 kr/mån.

Kostnad för varje rapport som tagits fram 10 kr/st.

Mats Lindgren – Intressentföreningen för processäkerhet, Processäkerhet – åtgärder för att minimera riskerna för olyckor

Varför händer olyckor?

Farliga handlingar

Bristfällig avställning vid underhållsarbete

Utebliven åtgärd vid larm

Öppnade/stängde fel ventil

Kopplade slang på fel ställe vid lossning av lastbil

Säkerhetsfunktion blockerades

 Farliga förhållanden

Undermåligt underhåll

Dålig ekonomi

Bristfällig design av tryckavsäkring

Brister i säkerhetskritisk instrumentering

Korrosionsproblem

Oförutsedd kemisk reaktion.

Flera intressanta fall av olyckor gicks igenom och diskuterades.

Viktiga områden:

Organisationsstruktur, bemanning, driftinstruktioner, fortlöpande tillsyn, kontroll av ackrediterat organ, underhåll och riskbedömning.

Riskanalys måste genomföras, möjliga orsaker och konsekvenser ska dokumenteras.