Remiss från Naturvårdsverket Nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com,  då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september.

Det finns även möjlighet att lämna svar direkt till naturvårdsverket om man vill.

Remissen innehåller följande punkter:
–  ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor,
–  en konsekvensutredning till förslaget och
–  ett förslag på miljösanktionsavgifter enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter vid överträdelse av vissa bestämmelser i föreslagna föreskrifter.

Ta del av remissen från Naturvårdsverket här

Remiss missiv 2020-06-05

Konsekvensutredning 2020-06-05

Förslag till nya föreskrifter 2020-06-05

Förslag MSA 2020-06-05.