Årsmöte i Riksföreningen STOR

Årsmötet i Riksföreningen STOR kommer i år att hållas den 6 april 2019 på Hotell Scandic Väst i Gävle kl 10.00. 
Vi kommer även att göra ett studiebesök och äta middag på Mackmyra Svensk Whisky.
 
Mer information finns i bifogade inbjudan.
 
Anmälan behöver vi ha senast 2019-03-03 till info@stor.org.

Årsmote 2019 inbjudan

Ny Kontrollrapport för 5-års kontroll av oljeavskiljare

Vi har uppdaterat kontrollrapporten för 5-års kontroll av oljeavskiljare. Rapporten finns under inloggning Oljeavskiljare.

Vad händer inom 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem

Vi i STOR har lett utvecklingen av EU-normen och den svenska standarden SS-EN 858 i Sverige bl.a. genom framtagandet av våra Metodhandböcker för olje- och sedimentavskiljare för tio år sedan.

Sedan dess har vi i STOR:s och senare också SPT:s regi utbildat 600 personer i kurser gällande 5-års kontroll av oljeavskiljarsystem.

Under åren som gått har även en ny uppdaterad Metodhandbok tagits fram av STOR och SPT tillsammans som är daterad 2017-10-12 utgåva 4. Här beskrivs bla den nya metoden hur man kontrollerar systemets täthet.

Ny Kontrollrapport finns att hämta på hemsidan och den uppdaterade versionen av Metodhandboken finns att köpa på vår hemsida.

STOR och SPT håller på att ta fram ny kurslitteratur som beräknas vara klar när vi kommer till den styrande ackrediteringen.

Allt detta har gjorts för att man fortare ska nå en styrande Swedac-ackreditering för kontroll av olje- och sedimentavskiljare med styrande föreskrifter från Naturvårdsverket, liknande som man idag har i kontrollen av cisterner.

STOR och SPT har möte med Naturvårdsverket i slutet av november, återkommer med info efter detta möte

 

Ulf Hellman

Ordförande

 

Oktober 2018

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Se sändningen från infomötet om de nya cisternföreskrifterna

Hela infomötet sändes live på nätet och nu finns hela sändningen att se på SPT:s webbplats. Tillsammans med filmerna hittarna du även de presentationer som visades på mötet, du hittar materialet och filmen på www.sptass.eu.

Vi vill passa på att tacka alla deltagare för en givande dag med intressanta diskussioner.

Inbjudan till Cisterndagarna

För 26:e gången i rad arrangerar Teknologisk Institut succékonferensen Cisterndagarna den 22-23 januari 2019 i Göteborg. Tillsammans med ledande experter reder vi ut aktuella frågeställningar och utmaningar inom området. Med influenser från hela energisektorn tar vi ett helhetsgrepp kring ämnet och fokuserar på både nuläget och framtiden i branschen. Som medlem i STOR erhåller ni 10 % rabatt, Ange rabattkoden ”STOR” vid anmälan. Mer information finns på https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna-2019/k425900

Program för dagarna finns att ladda ner här. Cisterndagarna2019

Kurs Kontroll av oljeavskiljare

Den 13 maj 2020 är det åter dags för kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare. Inbjudan finns här.

Kursinbjudan 20200513

Remiss gällande förslag till vägledning on Naturvårdsverkets föreskrift on skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

 Naturvårdsverket föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) började gälla den 1 juli 2018 och ersätter tidigare föreskrifter NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3. 

NFS 2017:5 gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. 

Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

I samband med att den nya föreskriften börjat gälla så har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i föreskriften. 

Målgruppen för vägledningen är verksamhetsutövare som bedriver miljöfarliga verksamheter och myndigheter med ansvar för tillsyn över dessa verksamheter. 

Syftet med vägledningen är att underlätta föreskriftens tillämpning och tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskriftens tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskriftens bestämmelser och ska ge stöd i tillsynsmyndigheters arbete med föreskriften. Vägledningen består av förklarande kommentarer till bestämmelserna och är avgränsad till att omfatta tillämpningen av NFS 2017:5, men innehåller i vissa fall hänvisningar och förklaringar till vad som anges i Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrift (MSBFS 2018:3). 

STOR i egenskap av dess medlemmar har möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till ny vägledning. 

Era synpunkter måste styrelsen ha senast måndagen den 3 september 

Ulf Hellman 

Ordförande 

Förslag till vägledningstext

NFS-2017-5

MSBFS_2018-3

Nya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Den 1 juli träder nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor i kraft, dessa föreskrifter innebär en del förändringar.

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandbokenför kontroll av cisterner med anslutna rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor och för kontroller av sekundära skydd inom vattenskyddsområden för att följa de nya föreskrifterna.

SPT och STOR har även uppdaterat de kontrollrapporter som är anpassade till MSB:s föreskrifter och tagit fram ny kontrollrapport som är anpassad till Naturvårdsverkets föreskrifter. MSB kommer inte längre att tillhandahålla kontrollrapporter.

Från den 1 juli omfattar ackrediteringen av från Swedac enbart kontroller som MSB föreskriver i MSBFS 2018:3 om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. När en anläggning med cisterner och anslutna rörledningar är belägen inom vattenskyddsområde, ska även en kontroll utföras enligt Naturvårdverkets föreskrifter NFS 2017:5, skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Kontrollen enligt NFS 2017:5 får däremot inte utföras inom den ackrediterade verksamheten.

Den 6 september 2018 kommer ett informationsmöte om de nya föreskrifterna att hållas på Clarion Hotel, Arlanda. Arrangemanget görs i samarbete med SPT. För STOR:s medlemmar är kostnaden för seminariet 1 550 kr, inkl lunch. Seminariet sänds även på webben, seminariet är kostnadsfritt men anmälan ska göras på www.sptass.eu.

För att läsa mer klicka på länkenNya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Kontrollrapporter finns att ladda ner under Inloggning Medlemssidorna.

Samrådsmöte MSB och FN:s subkommitté – Farligt gods

I Geneve kommer den 25 juni – 4 juli att hållas ett samrådsmöte angående Farligt Gods.

Bifog dagordningen för mötet, i denna finns hyperlänkar till respektive dokument som ska behandlas.

Vi behöver ha ev. synpunkter senast fredagen den 8 juni.

2018-1 TDG dokument (Samråd)

Info om kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

 

Under tisdagen den 22 maj har STOR genomfört sin första utbildning gällande säkrare arbeten i slutna utrymmen, dit oljeavskiljare och cisterner räknas.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid sådana arbeten som 5-års kontroll av oljeavskiljare.

Kursen hölls av Martin Karlsson från JD Cisternkontroll, vi fick en lektion i arbetsmiljölagen där det bla står ”lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet”, för att sedan gå in på arbetsmiljöverkets författningssamling, vad som behöver utföras angående metodbeskrivning, arbetsbeskrivning, riskanalys, räddningsplan, nöd plan, avstängning, gasmätning, arbetstillstånd och säkerhetsdatablad.

Kursen varvades med paragrafer och praktiska erfarenheter från Martin.

Vi avslutade dagen med att briljera med våra nya kunskaper genom att ta fram arbetsmiljöunderlag för arbeten med oljeavskiljare, cistern och tankbil.

En utmärkt givande kurs för alla som håller på med cisternarbete och 5-års kontroll av oljeavskiljare. Kursen återkommer i höst, hoppas jag

Ulf Hellman
Ordförande i STOR