Inlämning från AKO cisternkontroll av uppgifter till MSB

De företag som är ackrediterade för cisternkontroll enligt MSBFS 2014:5 ska årligen skicka in uppgifter till MSB.

Uppgifterna som ska skickas in avser brister, skador eller andra avvikelser som påträffats under 2014. MSB fill även få information om 2014 års utfall när det gäller återkommande kontroll, både godkända, underkända och ”reparationsår”. Infomationen ska vara MSB tillhanda senast den 28 februari 2015, helst per e-post till registrator@msk.se.

Mer information finns i bifogade brev som kan laddas ner här.

HÖJDA GRÄNSVÄRDEN DIREKTUPPHANDLING ENLIGT LOU/LUF”

Från och med 1 juli 2014 höjs gränsvärdet för direktupphandling (d.v.s. möjligheten att teckna kontrakt med en leverantör utan att annonsera upphandlingen) enligt LOU till 505 800 kr. För de myndigheter som upphandlar enligt LUF (försörjningssektorn, d.v.s. hamnar, flygplatser etc) höjs direktupphandlingsgränsen till 939 342 kr.

Direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF gäller vid upphandling av såväl byggentreprenader som varor och tjänster.

Avtal med Ford

STOR har i dagarna tecknat ett avtal med Ford gällande deras auktoriserade Ford återförsäljare i Sverige. Avtalet omfattar köp eller leasing av Ford samt utrustning monterad i bil vid köptillfället. Separata serviceavtal kan tecknas för varje enskild bil. Rabatter för person- och transportbilar mm finns under medlemssidan i ”Avtal om företragsrabatt” daterat 2014-05-15.

STORs vagnparksägarnummer är: 86979 vilket skall åberopas.

Förslagslåda – vad tycker du är viktigt att STOR arbetar med

Nu kan du som medlem kontakta styrelsen och tala om vad du tycker är viktigt att STOR ska ta upp och arbeta med för att gagna medlemmarna. Logga in på medlemssidan och följ instruktionerna.

STOR fyller 50 år i 2014

STOR fyller 50 år i år och att vi tackar Jan B Westman, Bengt Ericson, Malte Neglén, Hans Ambrosius, Arne Larsson, Claes Rodhe, Gösta Axelsson, K A Lindqvist och Sverker Smith som den 20 mars 1964 genomförde sitt första årsmöte med Sveriges Tankrengörings- och Oljeskadesaneringsfirmors Riksförening som vi hette 1964.

Läckagedetekteringssystem

För att upptäcka läckage vid kontroll av oljeavskiljare finns LeakFox LTS testutrustning från Afriso Ema. STOR-medlem erhåller rabatt.

Mer information finns här.

Krav på företag som utför kontroller av oljeavskiljare

Miljösamverkan i Östra Skaraborg har tidigare gått ut med information att man kräver att de som ska utföra kontroller på oljeavskiljare var tvungna att vara ackrediterade av Swedac. Det skulle alltså inte räcka med att ha gått STOR:s kurser och vara STOR-auktoriserad. Miljönämnden har nu backat och släpper kravet på ackreditering.

Brevet från miljönämnden finns att läsa här.

STOR-auktorisation för kontroll av oljeavskiljare – information i Göteborg och Malmö

Miljöförvaltningen i Göteborg har tagit fram ett register över alla oljeavskiljare som finns i Göteborg. Efter utförd service eller kontroll kan STOR-auktoriserade företag själva logga in och registrera åtgärder som har vidtagits.

I samband med igångsättningen av registret höll STOR en anpassad endagarskurs (Steg 1 och 2) för ett 50-tal miljöinspektörer och tillsynspersonal från Gryaab i Västra Götaland.

I februari medverkade STOR i ett seminarium i Malmö som kommunförbundet i Skåne anordnat, vid detta seminarium deltog ett 50-tal miljöinspektörer från kommunerna i Skåne.

Ny redovisningsbyrå för STOR

STOR har skrivit avtal med Effectima Ekonomi AB, från den 1 januari 2013 för föreningens ekonomiredovisning.

Auktorisation 5-års besiktning av olje- och sedimentavskiljare

Nu har de första företagen erhållit auktorisatin för 5-års besiktning. Se mer information under Auktorisation.