Lagstyrd ackreditering

Förbättra förutsättningarna

Under några år har en arbetsgrupp från branschen, där STOR ingår, arbetat med att ta fram underlag till Naturvårdsverket för att skapa bättre förutsättningar för kontroll av oljeavskiljare. Målet är att få till en lagstyrd ackreditering av oljeavskiljarkontroll och ett första steg är att Naturvårdsverket tar fram en vägledning.

Bakgrund

STOR och SPT har sedan över 10 år arbetat med en frivillig ackreditering av oljeavskiljarkontroll enligt SS EN-858. Från början hade man en frivillig auktorisering – den är dock numera slopad och man har infört den nuvarande formen med en frivillig ackreditering. Anledningen är att man ser att det finns brister, både i installation och skötsel, vilket leder till en onödig belastning på miljön i form av utsläpp av olja och metaller.

Många sköts ej på rätt sätt

En uppskattning ger vid handen att det finns mellan 90 000 och 100 000 oljeavskiljare i landet, men mörkertalet är stort. Gissningsvis är det ca 50% av dessa som inte sköts om på ett korrekt sätt.
Arbetsgruppen har kontaktat oljebolag, kommuner och VA-bolag för att få deras uppfattning om tillsyn och vilka problem man stöter på. Oljebolagen (och även STORs och SPTs medlemsföretag som verkar på olika platser i landet) ser att tillsyn, kontroll och kravställning inte bedrivs på likvärdigt sätt. Detta kan till viss del förklaras med att nationella bedömningsgrunder avseende utsläpp från exempelvis fordonstvättar saknas och kunskapsbrist hos tillsynsmyndigheten.

Arbetet framåt

Arbetet har pågått i flera år och det går framåt. Mötet i arbetsgruppen och tillsammans med Naturvårdsverket hålls. Nedan kan du ta del av material och fakta.

rapport_lagstyrd_ackreditering_oa_-_atl

presentation_nv_010922

minnesanteckningar_m_te_med_naturv_rdsverket_2022-09-01