Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Rapport från 57:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Rapport från TDG-mötet december 2020   I bifogad fil ovan finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2023 års utgåvor av ADR/RID (samt även […]

Cisterndagarna 27-28 januari 2021

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 28 gången! Konferensen kommer att vara digital så du kan delta där det passar dig bäst. Du kan nätverka och knyta viktiga kontakter med deltagarna och med våra utställare och samarbetspartners. Under 2 dagar kommer vi att få höra intressanta presentationer […]

5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

Kursen är fulltecknad – om ni är intresserade av ny kurs skicka ett mail till info@stor.org, så planerar vi in en ny kurs.   Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder  Kursen hålls via Microsoft Teams […]

Ny Avfallsförordning

Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01. Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 10 – 18 september 2020

Deltagare Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 10– 18 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. […]

Ny Metodhandbok, utg 6 för Oljeavskiljarkontroll

Nu är arbetet med omarbetning av Metodhandbok, utg 6 för Underhåll och 5-årskontroll av Oljeavskiljare färdigt. Handboken kostar 500 kr/st för medlemmar i STOR och SPT och för icke medlemmar 1000 kr/st. Handböckerna beställs via SPT:s Hemsida www.sptass.eu. De kan inte beställas via STOR. Ev frågor besvaras av Lars Strandstedt eller John Petersen för STOR […]

Remiss från Naturvårdsverket Nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com,  då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september. Det finns […]

Årsmöte 2020

Idag har årsmöte hållits via Skype och den nya styrelsen består av: Ordförande: Håkan Jonsson, Suez AB Vice ordförande: John Petersen, PULS AB Kassör: Lars Strandstedt, Spol- och Industriservice AB Sekreterare: Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB Ledamot: Niklas Sjödell, Suez AB Suppleant: Ronny Larsson, OY Eur-Mark AB Suppleant: Joakim Spångberg, Sortera Industry AB Kompletterande uppgifter […]