Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 21 september – 1 oktober 2021 Deltagare Johan Karlsson, Camilla Oscarsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den […]

ADR – Inbjudan till samrådsmöte inför möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR) 8 – 12 november 2021

Hej, I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det kommande mötet med WP.15 som äger rum den 8-12 november. Bifogat finns även en sammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av WP.15 och som hittills har publicerats på FN:s hemsida. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och […]

Dispens för att kunna nyttja C-organs undantag från oberoendekravet enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012,

Bakgrund – Oberoendekrav Kontrollorgansstandarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 ställer i bilaga A.3 krav på den behörige kontrollantens oberoende från det objekt som kontrolleras. Kravet innebär att en och samma person, som är behörig kontrollant hos ett ackrediterat kontrollorgan typ C, inte både får utföra t ex. konstruktions-, tillverknings-, installations-, service- eller underhållsarbete på en anläggning och […]

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar  Hej, Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och […]

Föreskrift från Naturvårdsverket nu till EU-kommissionen för godkännande

   Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor har skickats in till Kommissionen som meddelat att frysningstiden löper ut den 4 oktober. Nu finns förslaget tillsammans med uppdaterad konsekvensutredning och remissammanställning finns nu att läsa på vår hemsida:   https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Cisterner/  

Ni inbjuds till samrådsmöte 16 juni 2021 (sker via Skype) inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) samt rapport från föregående de möte.

Hej, Ni inbjuds till samrådsmöte 16 juni 2021 (sker via Skype) inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Uppgifter om samrådsmötet samt en dokumentsammanställning med sammanfattningar av förslagen på svenska finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk) […]

Kurs i kontroll av oljeavskiljare 24 augusti 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder  Kursen hålls via Microsoft Teams den 24 augusti 2021. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa […]

5-års kontroll av Oljeavskiljare kurs via Teams 8 juni 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder  Kursen hålls via Microsoft Teams den 8 juni 2021. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa […]

Inbjudan samrådsmöte

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods” När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan endast språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldigt att följa dessa bestämmelser. För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR […]