Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Avslutande årsmöte i STOR

Nu har det sista avslutande årsmötet hållits i STOR. Framöver är det hemsidan för SPT som används för information till alla medlemmar i SPT, där sedan 1 januari 2024 även STOR:s medlemmar ingår.   Följ denna länk för att komma till SPT: https://www.sptass.eu/sv

Årsmöte 2024

Den 8 mars 2024 äger ordinarie årsmöte i branschorganisationen STOR rum. Mötet sker via Teams och inbjudan har gått ut till de företag som var medlemmar i STOR 2023-12-31. Eftersom STOR efter 2024-01-01 ingår i SPT Association AB är detta det sista årsmötet som hålls. Handlingar till årsmötet finns under inloggningsidorna för medlemmar.

STOR:s hemsida

STOR:s hemsida kommer inte att uppdateras från och med 2024-01-01 utan all information till medlemmar och övriga intressenter kommer därefter att finnas på www.sptass.eu.

Vi har glädjen att informera om att SPT och STOR går samman och blir en organisation

SPT och STOR har sedan många år ett tätt samarbete. Vi har under flera år arbetat tillsammans med utbildningar, temadagar, olika projekt, samråd med MSB och Naturvårdsverket och påverkan på myndigheter och andra organisationer. Den senaste tiden har vi arbetat med två projekt: Kontrollstationen – ett system för digitala kontrollrapporter för oljeavskiljare, cisterner och rör […]

INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STOR – 2023

Ett Extra årsmöte kommer att hållas via Teams den 7 december 2023, kl 10.00. Under några år har vi i styrelsen funderat på framtiden för STOR. Främst pga. att det är så få medlemsföretag som vill engagera sig, förutom oss i styrelsen är det bara några få företag som närvarar vid våra årsmöten, detta har […]

Samrådsmöte inför kommande möte med FN:s arbetsgrupp

Hej, Med detta mejl vill vi bjuda in till samrådsmöte inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, som äger rum i Genève den 6-10 november 2023. Bifogat finns inbjudan samt en svensk sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 19-27 september 2023 . Deltagare: Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning: Den 19-27 september hölls […]

Kurs Kontroll av Oljeavskiljare

STOR och SPT kommer att genomföra en kurs i 5-års och 6-månaders kontroll av Oljeavskiljare. Tid: 23 november 2023 Plats: Scandic Hotell Helsingborg Nord. Inbjudan och mer information samt anmälan finns i nedanstående länk.   https://sv-se.eu.invajo.com/event/sptochstor/kurs5arsoch6manaderskontrollavoljeavskiljare OBS Det går inte att anmäla sig via mail till STOR – alla anmälningar ska göras via länken ovan.

En remiss för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska.

En remiss är publicerad för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska. Remissen finns här: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/ Sprid gärna länken till de som kan tänkas vara berörda! Observera att det endast är kommentarer på förändringen av tidigare 5 kap. 1 § som vi vill ha synpunkter på. Det innebär också att föreskrifterna i stort kommer se ut som […]

Kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder Vi har arbetat ihop de tidigare kurserna som bestod av två delar till en ny utbildning som bygger på den nya omarbetade Metodhandboken. Metodhandboken har tagits fram i en […]