Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSMÖTE I FÖRENINGEN STOR – 2023

Ett Extra årsmöte kommer att hållas via Teams den 7 december 2023, kl 10.00. Under några år har vi i styrelsen funderat på framtiden för STOR. Främst pga. att det är så få medlemsföretag som vill engagera sig, förutom oss i styrelsen är det bara några få företag som närvarar vid våra årsmöten, detta har […]

Samrådsmöte inför kommande möte med FN:s arbetsgrupp

Hej, Med detta mejl vill vi bjuda in till samrådsmöte inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, som äger rum i Genève den 6-10 november 2023. Bifogat finns inbjudan samt en svensk sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 19-27 september 2023 . Deltagare: Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning: Den 19-27 september hölls […]

Kurs Kontroll av Oljeavskiljare

STOR och SPT kommer att genomföra en kurs i 5-års och 6-månaders kontroll av Oljeavskiljare. Tid: 23 november 2023 Plats: Scandic Hotell Helsingborg Nord. Inbjudan och mer information samt anmälan finns i nedanstående länk.   https://sv-se.eu.invajo.com/event/sptochstor/kurs5arsoch6manaderskontrollavoljeavskiljare OBS Det går inte att anmäla sig via mail till STOR – alla anmälningar ska göras via länken ovan.

En remiss för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska.

En remiss är publicerad för kommande hanteringsföreskrifter för brandfarlig vätska. Remissen finns här: https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/ Sprid gärna länken till de som kan tänkas vara berörda! Observera att det endast är kommentarer på förändringen av tidigare 5 kap. 1 § som vi vill ha synpunkter på. Det innebär också att föreskrifterna i stort kommer se ut som […]

Kurs i 5-års kontroll av oljeavskiljare

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder Vi har arbetat ihop de tidigare kurserna som bestod av två delar till en ny utbildning som bygger på den nya omarbetade Metodhandboken. Metodhandboken har tagits fram i en […]

Digitala Kontrollrapporter

Digitala kontrollrapporter, nu verklighet Inga fler lösa papper. Med Kontrollstationen har du allt samlat digitalt och håller enkelt koll både på historiken, kunderna och bilder som hör till kontrollrapporten. Kontrollstationen är ett kontrollrapportssystem som hjälper dig att skapa digitala kontrollrapporter. Det är ett helt nytt rapportsystem för cisterner och rörledningar enligt MSBs och Naturvårdsverkets föreskrifter […]

Årsmöte 2023

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggning medlemmar.