Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Föreskrift från Naturvårdsverket nu till EU-kommissionen för godkännande

   Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor har skickats in till Kommissionen som meddelat att frysningstiden löper ut den 4 oktober. Nu finns förslaget tillsammans med uppdaterad konsekvensutredning och remissammanställning finns nu att läsa på vår hemsida:   https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Cisterner/  

Ni inbjuds till samrådsmöte 16 juni 2021 (sker via Skype) inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) samt rapport från föregående de möte.

Hej, Ni inbjuds till samrådsmöte 16 juni 2021 (sker via Skype) inför det 58:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). Uppgifter om samrådsmötet samt en dokumentsammanställning med sammanfattningar av förslagen på svenska finner ni i bifogad fil. För att läsa förslagen i sin helhet klickar ni på respektive dokumentnummer (blåfärgad hyperlänk) […]

Kurs i kontroll av oljeavskiljare 24 augusti 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder  Kursen hålls via Microsoft Teams den 24 augusti 2021. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa […]

5-års kontroll av Oljeavskiljare kurs via Teams 8 juni 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs: 5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder  Kursen hålls via Microsoft Teams den 8 juni 2021. Antalet deltagare är begränsat till 10 personer. Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa […]

Inbjudan samrådsmöte

”Påverka bestämmelserna om transport av farligt gods” När MSB skickar ut remisser på föreskrifterna om ADR/RID kan endast språkliga synpunkter på texterna beaktas eftersom det handlar om regler som redan har beslutats internationellt. Genom internationella överenskommelser är Sverige skyldigt att följa dessa bestämmelser. För att kunna påverka och ändra de texter som finns i ADR […]

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 15-19 mars 2021 Deltagare Johan Karlsson, Malin Jonsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 15-19 mars […]

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 15-

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 15-19 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som […]

Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021

 Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) planerar att hålla samrådsmöten under 2021 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. Under första halvåret kommer samrådsmöten (och även de internationella mötena) troligtvis att hållas digitalt. Vid samrådsmötet diskuteras förslag som kommer att avhandlas under det aktuella internationella […]

God Jul och Gott Nytt År

I år har det varit ett väldigt ovisst år. Vi har inte vetat vad som skulle bli av året med tanke på ovissheten runt Corona och spåren i branschen till följd av det. Vi har många av oss fått anpassa oss till rådande omständigheter och för egen del har det blivit många telefonmöten under året. […]