Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 15-

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 15-19 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

På grund av den situation som råder med Covid-19 så bedöms det inte vara lämpligt med ett samrådsmöte med alla mötesdeltagare på plats i Karlstad, därför kommer det enbart finnas möjlighet att delta på samrådsmötet på distans. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 4 mars kl. 10.00 – 13.00

Plats: Distans via Skype

 

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 2 mars.

Notera att det inte finns möjlighet att delta på plats denna gång.

 

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 2 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

 

Information Samrådsmöten 2021

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 15-19 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2023 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

På grund av den situation som råder med Covid-19 så bedöms det inte vara lämpligt med ett samrådsmöte med alla mötesdeltagare på plats i Karlstad, därför kommer det enbart finnas möjlighet att delta på samrådsmötet på distans. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 4 mars kl. 10.00 – 13.00

Plats: Distans via Skype

OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 2 mars.

Notera att det inte finns möjlighet att delta på plats denna gång.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 2 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

 

 

Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021

 Farligt gods – Information om samrådsmöten 2021 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) planerar att hålla samrådsmöten under 2021 i samband med internationella möten om transport av farligt gods. Under första halvåret kommer samrådsmöten (och även de internationella mötena) troligtvis att hållas digitalt. Vid samrådsmötet diskuteras förslag som kommer att avhandlas under det aktuella internationella mötet. Förslagen påverkar innehållet i bestämmelserna om transport av farligt gods och kan därigenom komma att påverka transport i Sverige. 

Samrådsmötet hålls normalt på torsdagen tio dagar före det internationella mötet. Ungefär tre veckor innan samrådsmötet skickas inbjudan med relevanta detaljer och anmälningsinformation ut. I det fall ett fysiskt samrådsmöte håll, finns även möjlighet att delta via telefon eller digitalt. MSB tar gärna emot skriftliga synpunkter. 

Under 2021 är följande samrådsmöten planerade: Information Samrådsmöten 2021

Med vänliga hälsningar 

Josefine Gullö 

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara 

God Jul och Gott Nytt År

I år har det varit ett väldigt ovisst år. Vi har inte vetat vad som skulle bli av året med tanke på ovissheten runt Corona och spåren i branschen till följd av det.
Vi har många av oss fått anpassa oss till rådande omständigheter och för egen del har det blivit många telefonmöten under året.
Signalerna vi får är ändå att bolagens lönsamhet i branschen har varit goda och det känns ju bra! 
Vi inom STOR har jobbat vidare på att få kontroll av oljeavskiljare till ett ackrediteringsområde som lagkrav likt det som finns inom cisternkontroll. Idag skiljer kraven mycket på var kontrollen utförs. Det är väldigt olika kunskapsnivåer både hos företag som kontrollerar och tillsynsmyndigheterna så för att få en gemensam standard så ser vi en lagstyrd ackreditering som ett måste. STOR:s plan är att fortsätta att hålla utbildningar och hålla metodhandboken uppdaterad. 
 För att säkra att vi även fortsättningsvis kan hjälpa er med det har vi skickat in en ansökan till Swedac om att få vara ansvariga för kontrollordningen för ackreditering inom detta ackrediteringsområde.

Även vi har fått anpassa oss under året så vi har haft utbildningar inom besiktning av oljeavskiljare digitalt i stället för fysiskt. Det har fungerat över förväntan men det är inte samma sak som att träffas.

Vi har även jobbat med att ta fram en utbildning för att underhållsspola ledningar i gata. Den har vi dock fått skjuta framåt då vi måste kunna se sakerna i praktiken. Vi kommer att återkomma mer om det när Corona är över.
 
Vi fortsätter också som tidigare med uppdateringar av metodhandbok beträffande cisternkontroll och vi planerar att hålla uppdateringskurser när Naturvårdsverket kommer med ny föreskrift beträffande krav på ackreditering för kontroll av sekundära skydd.

Glöm inte att göra din röst hörd på årsmötet som vi har tänkt hålla i april. Separat inbjudan kommer.

Med detta tänkte vi bara passa på att önska er God Jul och Gott nytt år!

Styrelsen i STOR


Håkan Jonsson / Ordförande

Årsmöte i STOR 2021

Årsmötet i STOR kommer att äga rum den 9 april 2021, kl 10.00 via Teams. Kallelse kommer i början av 2021.

Rapport från 57:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Rapport från TDG-mötet december 2020

 

I bifogad fil ovan finner ni den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG) som avslutades i tisdags. Besluten som fattades under mötet kommer att påverka innehållet i den 22:a utgåvan av FN-rekommendationerna och 2023 års utgåvor av ADR/RID (samt även reglerna för sjö och luft).

 

5-års kontroll av Oljeavskiljare kurs via Teams 2 mars 2021

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 2 mars 2021.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar. Mer information finns i inbjudan och program Kursinbjudan 20210302 Anmälan till kurs

Cisterndagarna 27-28 januari 2021

Konferensen Cisterndagarna, årets självklara forum för alla som arbetar inom cisternområdet, är tillbaka för 28 gången!

Konferensen kommer att vara digital så du kan delta där det passar dig bäst.
Du kan nätverka och knyta viktiga kontakter med deltagarna och med våra utställare och samarbetspartners. Under 2 dagar kommer vi att få höra intressanta presentationer och ställa frågor till våra talare.
  • Förutsättningar för bra och hållbar isolering i cisterner
  • Framtidspaning
  • Orientering av regelverk och föreskrifter
  • Förberedelser inför cisternbesiktning
  • Krishantering vid oljeutsläpp

Så här fungerar det:

Konferensen genomförs via ZOOM och du får en länk med instruktioner en vecka innan konferensens start.

Du behöver inte ladda ner programmet på din dator!

Under konferensen kan du:

  • Följa programmet i en streamad livesändning – hemifrån eller arbetsplatsen
  • Interagera med talare, deltagare och utställare
  • Besöka våra utställare i deras digitala rum och nätverka

PS: Är du medlem i STOR? Då utgår en rabatt på 10 % – ange koden ”STOR” vid anmälan.”

Länk till anmälan https://www.teknologiskinstitut.se/cisterndagarna/k425900

5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

Kursen är fulltecknad – om ni är intresserade av ny kurs skicka ett mail till info@stor.org, så planerar vi in en ny kurs.

 

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 12 januari 2021.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar. Mer information finns i inbjudan och program Kursinbjudan 20210112 Anmälan till kurs

Riskanalys Oljeavskiljar-arbeten

Nu finns förslag till riskanalys som kan användas vid arbeten med oljeavskiljare under inloggnings-sidan för medlemmar, flik Oljeavskiljare.

Ny Avfallsförordning

Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01.
Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder.

Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla 2020-08-01 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.
Fr.o.m. den 1 november 2020 ska dessa verksamheter dessutom börja rapportera in antecknade uppgifter till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

 

Mer information finns på www.nautrvardsverket.se.