Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 10 – 18 september 2020

Deltagare

Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning

Den 10– 18 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 64 officiella förslag och därtill 56 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158.

 

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.

Officiella dokument:

Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 15 – 19 mars 2021.

 

2020-09 Joint Rapport

 

Ny Metodhandbok för Oljeavskiljarkontroll

Nu är arbetet med omarbetning av Metodhandbok för Underhåll och 5-årskontroll av Oljeavskiljare färdigt.
Handboken kostar 500 kr/st för medlemmar i STOR och SPT och för icke medlemmar 1000 kr/st.

Handböckerna beställs via SPT:s Hemsida www.sptass.eu. De kan inte beställas via STOR. Ev frågor besvaras av Lars Strandstedt eller John Petersen för STOR och Jan-Erik Lindström för SPT.

5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 1 och 15 september 2020.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar. Mer information finns i inbjudan och program Kursinbjudan 20200901 och 0915

Remiss från Naturvårdsverket Nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com,  då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september.

Det finns även möjlighet att lämna svar direkt till naturvårdsverket om man vill.

Remissen innehåller följande punkter:
–  ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor,
–  en konsekvensutredning till förslaget och
–  ett förslag på miljösanktionsavgifter enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter vid överträdelse av vissa bestämmelser i föreslagna föreskrifter.

Ta del av remissen från Naturvårdsverket här

Remiss missiv 2020-06-05

Konsekvensutredning 2020-06-05

Förslag till nya föreskrifter 2020-06-05

Förslag MSA 2020-06-05.

Årsmöte 2020

Idag har årsmöte hållits via Skype och den nya styrelsen består av:

Ordförande: Håkan Jonsson, Suez AB

Vice ordförande: John Petersen, PULS AB

Kassör: Lars Strandstedt, Spol- och Industriservice AB

Sekreterare: Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB

Ledamot: Niklas Sjödell, Suez AB

Suppleant: Ronny Larsson, OY Eur-Mark AB

Suppleant: Joakim Spångberg, Sortera Industry AB

Kompletterande uppgifter finns under fliken Styrelse.

 

Protokoll finns under inloggning medlemmar.

Årsmöte i STOR

Årsmötet i STOR kommer att ske via Skype fredagen den 8 maj, kl 10.00. De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org. Ni kommer därefter att få en länk för att koppla upp er via Skype och även handlingar till årsmötet. Handlingarna till årsmötet kommer även att läggas ut på hemsidan, senast 2 veckor före årsmötet.

 

Årsmötet är pga Corona inställt i dess form av möte på Scandic Grand Central och efterföljande middag. Vi återkommer med alternativ lösning, exempelvis via Skype.

 

Inbjudan till Årsmötet, den 8 maj 2020 på Scandic Grand Central i Stockholm med efterföljande middag på Golden Hits. Årsmote 2020 inbjudan

Eftersom det inte går att få till datum tidigare där hela styrelsen kan närvara, är årsmötet inte förrän i maj.

Information från MSB – förlängd giltighetstid

Hej,

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Dessutom finns nu en möjlighet att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc) som uppkommit i samband från hantering av patienter med Covid-19 i containrar.

På hemsidan finns mer information om dessa lättnader och ni finner informationen här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/

MSB är tacksamma om ni informerar om de nya tillfälliga bestämmelser om farligt gods bland era medlemmar och i era organisationer.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se

Rapport från Cisterndagarna 2020-01-22–23

Från vår monter där Håkan Jonsson och Lars Strandstedt fanns till hands för deltagarna

 

Johan G Andersson, VD SPBI

Framtidsspaning på den globala utvecklingen inom olje- och drivmedelsbranschen

USA är idag största oljeproducerande landet, självförsörjande, Därför är omvärlden inte lika berörd av oroligheter i Gulf-ländernas produktion.

Utvecklingen stark för elektrifiering, men många transportsätt är fn inte möjliga att elektrifiera pga att det krävs stora och tunga batterier för t.ex. flyg, de skulle då inte kunna lyfta.

Utreds under året när fossilt bränsle kan förbjudas, samt även när det går att förbjuda förbränningsmotorn.

Reduktionsplikten utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv, genom inblandning av biodrivmedel.

Myndighets pass: Ingela Hellberg, MSB, Fanny Andersson, Arbetsmiljöverket, Torben Vincentsen, Arbetsmiljöverket, Julia Jourak, Naturvårdsverket, Maria Ed, Naturvårdsverket.

Myndigheterna hade ett gemensamt pass där de olika regler som finns kring en cistern redovisades.

MSB: Gick igenom de övergripande reglerna kring cisternen från de olika myndigheterna. Presentationen här: Myndighetspass 1

Boverket – För fasta cisterner som är placerade utomhus är byggnadsverk och omfattas av PBL (Plan och Bygglagen) med tekniska egenskapskrav – bärförmåga, stadga och beständighet. Krav på kontroll av tredje-part saknas, men Byggnadsnämnden utövar tillsyn och byggherren ska genomföra egenkontroller. Presentationen om Boverket.Myndighetspass 2

Naturvårdsverket – Bakgrunden till ”Cisternföreskrifterna” är Miljöbalkens övergripande bestämmelser. Kommunen ska utöva tillsyn och samverkan ska ske mellan myndigheterna. I samband med att en vägledning togs fram och remitterades framkom ändringsbehov för att få bättre tillämpbarhet samt uppnå ändamålsenlighet. Förändringsarbetet har pågått tillsammans med andra myndigheter och branschorganisationer.

Revideringarna omfattar bl.a. definitioner av lösa behållare och sekundära skydd, men främst är det en revidering betr. krav på kontroll av sekundärt skydd som ska utföras av ackrediterade kontrollorgan.

En extern remiss förbereds och kommer att ges ut under våren 2020, förhoppningsvis ny föreskrift 2021-01-01.

Arbetsmiljöverket: AV uppgift är att verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden.

Beträffande cisterner vill AV förebygga riskerna för arbetstagare i samband med cisternarbete.

Även öppna cisterner är trycksatta eftersom den statiska vätskepelaren gör att det blir ett tryck i cisternen.

Före tillträde till cistern:

– Undersök luften innan arbete påbörjas i en cistern – Mät luftens innehåll av syrgas och hälsofarliga ämnen, bedöm explosionsrisken

– Utför riskbedömning innan arbete i cistern – Välj andningsskydd, övervaka arbetet, hur kan person lyftas ur utrymmet

– Utfärda arbetstillstånd innan arbete i cistern påbörjas.

Presentationen från AV Myndighetspass 3

Hempel

Hempeline Defend tank linings är utvecklade för att stå emot aggressiv fysisk och kemisk påverkan och tillåter driftsättning efter så kort tid som 24 timmar.

Epoxysystemet, kan användas både som ytskydd vid nyinstallation och lagning av skador både på stål och glasfiber cisterner. Något godkännande/certifikat för produkten finns ännu inte.

Ingrid Håstad, Sweco

Vad händer vid ett akut oljeutsläpp? sanering av oljeförorenade områden.

Tumregler sanering efter akuta incidenter

  • Alltför hård sanering – svårare för naturen att återhämta sig!
  • Överväg naturlig återhämtning efter grovsanering, men ta bort tillräckligt
  • Bestäm slutpunkt och för vem/vilka
  • Kommunikation är nyckelfunktion!
  • Ta hjälp – gör rätt från början
  • Sanera inte gamla synder.

Förebygg!

  • Oavsett lagstiftning, tänk efter vad en olycka skulle kosta?
  • Enkla medel finns, oljelarm, mindre invallningar med larm, säkra ledningar och kopplingar
  • Vid upphandling, anlita leverantörer som kan och har koll på lagstiftningen i Sverige

 

Farligt gods – Information om samrådsmöten 2020

I bifogad fil finner ni information om datum för samrådsmöten som är planerade under året inför vissa av de internationella mötena om transport av farligt gods som MSB deltar i.

Information Samrådsmöten 2020