5-års kontroll av oljeavskiljare – kurs via Microsoft Teams

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 Kursen hålls via Microsoft Teams den 12 januari 2021.

Antalet deltagare är begränsat till 10 personer.

Om det är flera deltagare från samma företag är det lämpligt att dessa sitter samlade. För att kunna bjuda in deltagarna behöver vi ha en korrekt mailadress och för att kommunikationen ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att deltagarna har bra mikrofon och kamera, det är deltagarens ansvar att den egna tekniken fungerar. Mer information finns i inbjudan och program Kursinbjudan 20210112 Anmälan till kurs

Riskanalys Oljeavskiljar-arbeten

Nu finns förslag till riskanalys som kan användas vid arbeten med oljeavskiljare under inloggnings-sidan för medlemmar, flik Oljeavskiljare.

Ny Avfallsförordning

Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01.
Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder.

Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet.
En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla 2020-08-01 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.
Fr.o.m. den 1 november 2020 ska dessa verksamheter dessutom börja rapportera in antecknade uppgifter till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*).

 

Mer information finns på www.nautrvardsverket.se.

 

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 10 – 18 september 2020

Deltagare

Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning

Den 10– 18 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 64 officiella förslag och därtill 56 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac1rep.html
Dokumentet har beteckning ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158.

 

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på FN:s hemsida.

Officiella dokument:

Informella dokument (INF.):

Nästa Joint-möte äger rum den 15 – 19 mars 2021.

 

2020-09 Joint Rapport

 

Ny Metodhandbok för Oljeavskiljarkontroll

Nu är arbetet med omarbetning av Metodhandbok för Underhåll och 5-årskontroll av Oljeavskiljare färdigt.
Handboken kostar 500 kr/st för medlemmar i STOR och SPT och för icke medlemmar 1000 kr/st.

Handböckerna beställs via SPT:s Hemsida www.sptass.eu. De kan inte beställas via STOR. Ev frågor besvaras av Lars Strandstedt eller John Petersen för STOR och Jan-Erik Lindström för SPT.

Remiss från Naturvårdsverket Nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.

STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com,  då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september.

Det finns även möjlighet att lämna svar direkt till naturvårdsverket om man vill.

Remissen innehåller följande punkter:
–  ett förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor,
–  en konsekvensutredning till förslaget och
–  ett förslag på miljösanktionsavgifter enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter vid överträdelse av vissa bestämmelser i föreslagna föreskrifter.

Ta del av remissen från Naturvårdsverket här

Remiss missiv 2020-06-05

Konsekvensutredning 2020-06-05

Förslag till nya föreskrifter 2020-06-05

Förslag MSA 2020-06-05.

Årsmöte 2020

Idag har årsmöte hållits via Skype och den nya styrelsen består av:

Ordförande: Håkan Jonsson, Suez AB

Vice ordförande: John Petersen, PULS AB

Kassör: Lars Strandstedt, Spol- och Industriservice AB

Sekreterare: Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB

Ledamot: Niklas Sjödell, Suez AB

Suppleant: Ronny Larsson, OY Eur-Mark AB

Suppleant: Joakim Spångberg, Sortera Industry AB

Kompletterande uppgifter finns under fliken Styrelse.

 

Protokoll finns under inloggning medlemmar.

Årsmöte i STOR

Årsmötet i STOR kommer att ske via Skype fredagen den 8 maj, kl 10.00. De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org. Ni kommer därefter att få en länk för att koppla upp er via Skype och även handlingar till årsmötet. Handlingarna till årsmötet kommer även att läggas ut på hemsidan, senast 2 veckor före årsmötet.

 

Årsmötet är pga Corona inställt i dess form av möte på Scandic Grand Central och efterföljande middag. Vi återkommer med alternativ lösning, exempelvis via Skype.

 

Inbjudan till Årsmötet, den 8 maj 2020 på Scandic Grand Central i Stockholm med efterföljande middag på Golden Hits. Årsmote 2020 inbjudan

Eftersom det inte går att få till datum tidigare där hela styrelsen kan närvara, är årsmötet inte förrän i maj.

Information från MSB – förlängd giltighetstid

Hej,

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Dessutom finns nu en möjlighet att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc) som uppkommit i samband från hantering av patienter med Covid-19 i containrar.

På hemsidan finns mer information om dessa lättnader och ni finner informationen här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/farligt-gods-och-paverkan-av-coronaviruset/

MSB är tacksamma om ni informerar om de nya tillfälliga bestämmelser om farligt gods bland era medlemmar och i era organisationer.

Med vänlig hälsning

Camilla Oscarsson

__________________

Camilla Oscarsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

0771-240240

camilla.oscarsson@msb.se