Metodhandbok och kontrollrapport cisternkontroll

Hej!

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandboken för cisterner och rör samt kontrollrapport för ackrediterad kontroll enligt Naturvårdverkets föreskrift NFS 2021:10.

Beställning görs via https://www.sptass.eu/sv/metodhandbok gå längs ner på sidan, fyll i de efterfrågade uppgifterna.

Metodhandboken är att betrakta som programvara, 1 licens per person/kontrollant, glöm inte att ange hur många kontrollanter ni har.

Vid leverans av metodhandboken till medlemmar i SPT och STOR levereras även mall för kontrollrapport mot NFS 2010:1 tillsammans med Metodhandboken..
För de som inte är medlemmar i SPT eller STOR debiteras 1,000 kr ex moms för mallen kontrollrapport mot NFS 2010:10.

Passa även på att ta del av Tematräff från den 17 november där Naturvårdsverket redogjorde om föreskrift NFS 2021:10, skydd mot mark- och vattenföroreningar.

Under sändningen kom det in många frågor som Naturvårdsverket har svarat på, dessa finns på via länk nedan.
Se allt på https://www.sptass.eu/sv/aktiviteter/tematraeff-om-foereskrift-om-skydd-mot-mark-och-vattenfoeroreningar

På uppdrag av STOR och SPT

Marie Borgström och Jan-Erik Lindström

 

 

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG)

Hej,

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents” via länken ovan). Ni finner även länkade dokumentnummer i MSB:s sammanställning som leder direkt till respektive dokument i sin helhet.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 18 november  kl. 10.00 – 12.00 (anmälan senast den 16 nov)

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 18 november till josefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Rapport från TDG-mötet dec 2021

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö och Camilla Oscarsson
______________________________

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida.

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida och MSB önskar att alla som önskar kan lämna synpunkter på dessa. .

Alla är välkomna att lämna sina kommentarer.

Remissen i sin helhet finna här:

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Ansvarig handläggare är: Johannes Forsberg,Handläggare brandfarliga varor

Tel växel 0771-240 240, Tel direkt 010-240 53 48

e-post: johannes.forsberg@msb.se

www.msb.se

Missiv

MSB önskar era synpunkter senast den 31 januari 2022

Ny föreskrift från Naturvårdsverket NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor

Nu har Naturvårdsverket fastställt den nya föreskriften NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan och i mark med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare, enligt i föreskrifterna angivna definitioner.

Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och inom vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd och kontroll av sekundärt skydd.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

NFS 2021-10

Svenska rapporten från det 110:e mötet med WP.15, ändringar inför ADR 2023.

Den svenska rapporten från det 110:e mötet med WP.15, vilket behandlade ändringar inför ADR 2023.

 

Svensk rapport WP.15 – november 2021

 

 

Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Om konferensen
Möt myndigheter, branschkollegor och kunder på årets nätverksträff
Efter ett års paus är den uppskattade konferensen Cisterndagarna äntligen tillbaka! Den 1-2 februari ses vi i Göteborg och du får bland annat ta del av omvärldsanalys och framtidsspaning inom cisterner, förutsättningar för bra isolering och krishantering vid oljeutsläpp. Uppdatera dig om aktuella regelverk och föreskrifter, mingla med branschkollegor, ta del av våra utställares utbud och avsluta första dagen under avslappnade former på den inkluderade trerättersmiddagen.
David Sällh från Drivkraft Sverige är först ut som talare. Han kommer ge oss en omvärldsanalys och utblick inför branschens utveckling fram till 2045. Läs intervjun med David om hans arbete samt organisationens roll och utmaningar när det gäller omställningen och färdplanen för klimatneutralitet.
Missa inte konferensen för dig som arbetar med cisterner!

Vi ses på Cisterndagarna i Göteborg på Scandic Rubinen.
På programmet
Orientering i regelverk och föreskrifter
Omvärldsanalys och branschens utveckling
Krishantering vid oljeutsläpp
Skapa en säker arbetsplats och bra arbetsmiljö
Målgrupp
Konferensen vänder sig till dig som bland annat:
arbetar på depå- eller cisternföretag
genomför eller ansvarar för service och underhåll
äger cisterner genom ditt arbete
är kontrollant eller miljöinspektör på myndighet eller kommun

Som medlem i STOR får du 10 % rabatt på konferensen, ange rabattkoden ”STOR” på anmälan.

Mer information och möjlighet att boka finns på konferensens hemsida https://sifu.se/kurser-konferenser/ovriga-utbildningar/cisterndagarna

Farligt gods – Inbjudan till samrådsmöte inför FN:s subkommittémöte (59:e) om transport av farligt gods (TDG

Hej,

I bifogad fil finner ni inbjudan till samrådsmöte inför det 59:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (TDG). I samma fil finns även en dokumentsammanställning på svenska över de dokument som kommer att diskuteras av sub-kommittén. För att få en komplett bild av respektive förslag är det viktigt att även läsa de fullständiga dokumenten, samt ev. bakgrundsdokument till vilka dessa hänvisar. Förslagen kan läsas i sin helhet på UNECE:s hemsida, och gå gärna in där ibland för att hålla er uppdaterade eftersom nya dokument normalt sett publiceras ända fram till mötesstart (klicka då på fliken ”Informal documents” via länken ovan). Ni finner även länkade dokumentnummer i MSB:s sammanställning som leder direkt till respektive dokument i sin helhet.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 18 november  kl. 10.00 – 12.00 (anmälan senast den 16 nov)

Plats: Distans via Skype

Observera att det även går bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna skickas via e-post senast den 18 november tilljosefine.gullo@msb.se eller camilla.oscarsson@msb.se.

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö och Camilla Oscarsson

2021-2 TDG dokument (Samråd)
______________________________

Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverketverket

I samarbete med SPT kommer det att genomföras en Tematräff om ny föreskrift från Naturvårdsverket.
 
Den 17 november klockan 10 är det dags för digital tematräff om Naturvårdsverkets nya föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. 
 
Naturvårdsverket tog under år 2020 fram förslag till nya föreskrifter, de var ute på remiss, vi tyckte till, nu är föreskrifterna klara och börjar gälla vid årsskiftet. 
 
På tematräffen får vi under 2 timmar lära oss mer om föreskriften, ställa frågor och diskuterar. Tematräffen arrangeras av SPT Association och Drivkraft Sverige i samarbete med STOR och Svenska Bensinhandel.

Rapport från harmoniseringsmöte

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) 21 september – 1 oktober 2021

Deltagare

Johan Karlsson, Camilla Oscarsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan.

Sammanfattning

Den 21 september- 1 oktober hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. Joint-mötet. De beslut som fattas vid Joint-mötet är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser.

Vid detta möte behandlades 22 officiella förslag och därtill 51 informella dokument. Diskussioner och beslut behandlade de regler som införs i 2023 års utgåva av regelverken.

En officiell rapport från Joint-mötet som sammanfattar respektive förslag presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats:
https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/354456

Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats.

https://unece.org/info/Transport/Dangerous-Goods/events/354456

Nästa Joint-möte äger rum den 14-18 mars 2022.

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap