Rapport från möte med WP.15 – FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR), 15-17 maj 2023

Bifogat finner ni den svenska rapporten från mötet med WP.15 som hölls mellan den 15 – 17 maj denna vecka. Mötet diskuterade bl.a. bestämmelser som kommer att föras in i ADR 2025.
Dokumenten som behandlades går att läsa i sin helhet på UNECE:s webbplats och är länkade till i rapporten. En officiell rapport från mötet presenteras om några veckor på UNECE:s webbplats (se länk på sidan 1 i rapporten).

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning
Katarina
______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande
Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

www.msb.se

2023-05 Svensk rapport

Inbjudan till samrådsmöte inför WP.15, FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR) i Geneve 15-17 maj 2023

Med detta mejl vill vi bjuda in till samrådsmöte inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, WP.15, som äger rum i Genève den 15-17 maj 2023. Bifogat finns en svensk sammanställning över dokumenten som kommer att behandlas av arbetsgruppen och som hittills har publicerats på FN:s hemsida.

Samtliga förslag är länkade i den bifogade dokumentsammaställningen, men gå gärna på FN:s hemsida ibland för att hålla er uppdaterade, eftersom nya dokument (”Informal documents”) normalt sett publiceras ända fram till mötesstart.

Tid för samrådsmöte: Torsdagen den 4 maj kl. 10:00 – 12:00 (sista dag för anmälan 2 maj)

Plats: Distans via Skype

En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut samma vecka till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Mötet med arbetsgruppen är det andra inför beslut om ändringar av ADR 2025. Observera, att för att få en komplett bild av respektive dokument är det viktigt att även läsa de länkade dokumenten i sammanställningen, samt eventuella bakgrundsdokument som dessa hänvisar till.

Det går även bra att lämna synpunkter på dokumenten utan att delta på samrådsmötet. Synpunkterna mejlas då till katarina.strom@msb.se

Glad Påsk!

Med vänlig hälsning
Katarina

______________________________
Katarina Ström

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara
651 81 Karlstad
Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 41
E-post katarina.strom@msb.se

2023-05 Inbjudan samrådsmöte

2023-05 svensk dokumentsammanställning

Digitala Kontrollrapporter

Digitala kontrollrapporter, nu verklighet

Inga fler lösa papper. Med Kontrollstationen har du allt samlat digitalt och håller enkelt koll både på historiken, kunderna och bilder som hör till kontrollrapporten. Kontrollstationen är ett kontrollrapportssystem som hjälper dig att skapa digitala kontrollrapporter.

Det är ett helt nytt rapportsystem för cisterner och rörledningar enligt MSBs och Naturvårdsverkets föreskrifter samt kontroller av oljeavskiljare, 5 års kontroll och 6 månaders kontroll enligt 858:2.

Du kan redan före kontrollen fylla i alla uppgifter om kunden och fastigheten, sen får kontrollanten lägga in resten vid själva kontrollen. Det går även att direkt lägga till bilder till rapporten.

Är företaget ett ackrediterat kontrollorgan får man även automatiskt Swedac’s ackrediteringslogga på rapporten.

De digitala kontrollrapporterna gör det enkelt för dig att göra rätt och alltid använda uppdaterade mallar utifrån föreskrifterna, dessutom kan du enkelt skriva ut dem när du är klar,  du kan även skicka rapporten som PDF till kunden.

Kontrollrapporterna når man via webben och inloggning sker med BankID, programmet kan användas på både dator, läsplatta och telefon.

Systemet är framtaget av branschorganisationerna  SPT och STOR.

Kostnader för att använda Kontrollstationen

Licenser för kontrollrapporter för cisterner och rörledningar, kontroller mot MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10

1 – 5 anställda 1,500 kr månaden

Tillägg för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

1–5 anställda 450 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

Licenser för kontrollrapporter för cisterner och rörledningar, kontroller mot MSBFS 2018:3 och NFS 2021:10

Fler än 6 anställda 2,400 kr månaden

Tillägg för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

Fler än 6 anställda 840 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

Licenser för kontrollrapporter av oljeavskiljare mot SS-EN 858:2.

1 – 5 anställda 1,500 kr månaden

Fler än 6 anställda 2,400 kr månaden.

Kostnad för kontrollrapporter 20 kr/st

 

I priset ingår en genomgång och uppstart via teams på 1,5 timme.

För medlemmar i SPT eller STOR avgår 50% rabatt på ovanstående priser.

Samtliga priser exkl. moms, debitering sker årsvis.

 

För att komma igång med de elektroniska kontrollrapporterna görs en genomgång via teams av Marie Borgström STOR eller Jan-Erik Lindström SPT.

 

Du når Marie på marie.borgstrom@telia.com

Du når Jan-Erik på jan-erik@sptass.eu

https://www.kontrollstationen.se/

Med vänlig hälsning

Jan-Erik och Marie

Årsmöte 2023

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggning medlemmar.

Samrådsmöte

Hej,

Nu är det dags för nästa Joint-möte, dvs. harmoniseringsmötet för bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och järnväg (RID/ADR). Joint-mötet är också det möte där bestämmelserna om tryckkärl och tankar för RID/ADR främst diskuteras. Inför mötet den 20-24 mars har MSB gjort en sammanställning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i 2025 års utgåva av RID/ADR. MSB önskar synpunkter på förslagen och kommer inför det internationella mötet att beakta dessa synpunkter och avgöra vilken ståndpunkt Sverige ska framföra under mötet.

Det finns enbart möjlighet att delta på samrådsmötet på distans via Skype. En inbjudan med Skype-länk till mötet skickas ut till de deltagare som anmält att de ska delta på samrådet.

Tid: Torsdagen den 9 mars  kl. 10.00 – 13.00

Plats: På distans via Skype

 OBS! Anmäl ert deltagande till Henric Strömberg eller Johan Karlsson senast tisdagen den 7 mars.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet är ni välkomna att lämna skriftliga synpunkter, senast tisdagen den 7 mars till henric.stromberg@msb.se eller johan.karlsson@msb.se.

I den bifogade dokumentsammanställningen finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas och med en länk till respektive dokument.

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på FN:s hemsida:

Officiella dokument och Informella dokument (INF)

2023-03 Joint Samrådsmöte 9 mars utskick

Med vänlig hälsning

Johan Karlsson

______________________________

Handläggare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara

651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240

Tel direkt 010-240 50 89

E-post johan.karlsson@msb.se

www.msb.se

Samrådsmöten MSB

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar.

Information Samrådsmöten 2023

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap / Swedish Civil Contingencies Agency

Enheten för hantering av farligt gods och brandfarlig vara / Dangerous Goods and Flammables Section
Tel: 010-240 52 24 / Phone: +4610-240 52 24
E-mail: josefine.gullo@msb.se
https://www.msb.se/en

Rapport från Cisterndagarna 31 januari 1 februari 2023

Cisterndagarna 2023-01-31—02-01

29 gången som cisterndagarna genomförs.

Tomas Kåberger – Energitrender och energikonflikter

Ryssland och deras allierade länder var världens största netto-exportör ava olja och gas.

EU är stor importör 90% av olja och gas samt 30% av kol.

Från Ryssland 1/3 a gas och kol och ¼ av olja och kärnbränsle.

Elproduktionen minskade 2021-2022. Kärnkraftsproduktionen, vattenkraft och oja medan stenkol minskade medan brunkol, vindkraft på land och solel ökade samt importen ökade. Dessutom en minskad konsumtion. Sverige exporterar vindkraft till Finland, Danmark, Tyskland och Polen, Litauen. Störst export till Finland med 15 TWh = 10% av den Sven ska produktionen.

Kina är störst i produktion av sol-el, även störst på tillverkning av solceller, USA kommer 2:a.

Vind-el kommer under försommaren att nå upp till 1 TWh. Även här är kina störst producent med USA som 2:a, Tyskland, Indien och Spanien därefter.

David Sällh, Drivkraft Sverige – Försörjningstrygghet i branschen – nulägesrapport och framåtblick

Värdekedjan idag: råvaror – produktion – depå – marknad, med olika typer av transporter mellan.

Totalt antal stationer 2021 var 2678 – 791 service och 1835 automat, 52 bensinstationer

Minskning från 1990 då det fanns ca 6000 st.

Kina kontrollerar 80 % av råvaruraffinering, 77 % av cellkapacitet, 60% av världens komponenttillverkning för litium jon batterier.

Osäkerhet i prognoserna beträffande utveckling av fordon:

Komponent och resursbrist

Lågkonjunktur

El och drivmedelspriser samt att fordonen har längre livslängd, ca 17 år.

Personbilsflottan starkt framåt rörande elfordon men för tunga fordon så är flytande drivmedel fortsatt det primära drivmedlet men då dessa fordon har kortare livslängd, 7 år kommer troligen omställningen gå snabbare.

Fyra faktorer som väger in i valet av energibärare: tillgång, tillgänglighet, överkomliga priser samt acceptans med de konsekvenser den orsakar som att förorena miljön.

Det finns stora beredskapslager hos privata aktörer. Olika typer men främst råolja. Det är viktigt att ha diversifiering av energibärare då dessa har olika egenskaper och stöds av olika typer av infrastruktur.

Utmaningar för branschen är att långsiktigheten brister, det saknas en tydlig bild över struktur och samordning, systemförståelse och röd tråd samt behovsbild rörande förmåga och volym

Större ansvar läggs på näringslivet för att lösa oredan men där är det viktigt att förstå att bolag tar ansvar för vad som är kommersiellt försvarbart.

Summering: Behov av tydlighet rörande: system och samordning, förmåga, behovsbild och prioritering samt finansiering.

En stärkt försörjningstrygghet ges av ökad flexibilitet och systemperspektiv.

Ingela Hellberg MSB och Jörgen Kristiansson, Kiwa AB

– Ändrade drivmedelsblandningar i befintliga cisterner

Hanteringsföreskrifter brandfarliga vätskor, remisshanteringen avklarat och den väntas bli klar till sommaren 2023 och ikraftträdande under hösten 2023.

Föreskriften gäller inte för aerosolbehållare och hantering ombord på fartyg. Hantering av brandfarliga gaser, kemikalier eller brännbara fasta ämnen eller hantering av brandfarliga varor i bergrum, raffinaderi eller processindustrier omfattar inte av föreskriften.

Klasserna 1,2a, 2b och 3 försvinner – den faktiska flampunkten styr i stället.

Innehåller krav på privatpersoners hantering i bostäder och hushåll, storskalig lagerhantering.

Även villkor för IBC.

Nya publikationer från MSB på temat Skydd mot olyckor i energihamnar och depåer samt erfarenheter från olyckor i energihamnar och depåer samt exempelsamling.

Ny vägledning håller på att tas fram för de ackrediterade kontrollorganens bedömning av befintliga korrosionsskyddssystem i form av beläggning i cisterner vid ändrad drivmedelssammansättning. Denna kommer att handla om Regelverket, Korrosionsskyddssystem i form av beläggning, Att granska befintliga äldre system samt Stöd för bedömning.

Kontrollorganets uppgift är att bedöma cisternens/rörledningens tekniska utformning mot föreskriftskraven:

Dess (tekniska) skick vid kontrolltillfället

För detta behövs underlag i form av både teknisk dokumentation, mätdata och beprövad erfarenhet.

Det finns 2 huvudgrupper av korrosionsskydd i form av beläggningar: tvåkomponents färger som innehåller Epoxi samt Glasfiberarmerad härdplast som har god resistens mot alkoholer jämfört med andra härdplaster.

Offeranoder är inte certifierade och får inte användas i markförlagda cisterner, enbart ovan mark.

Beläggningar från tiden före MSBFS 2014:5:

Det som anges i typgodkännandet baseras på den beläggning och innehåll som fanns vid tillfället för typgodkännandet.

Det gäller att kontrollera att den nya versionen av innehållet inte avviker från det som är specificerat  i typgodkännandet och att innehållet fungerar ihop med skyddet.

Beläggningar från och med MSBFS 2014:5

Dessa beläggningar är testade mot nya innehåll i drivmedlen.

Kontrollera vilken den gamla beläggningen är.

Tänk på att beläggningen kan ändra egenskaper efter exponering för vätska över tid.

Vid applicering av ny beläggning måste vidhäftning mellan gammal och ny beläggning garanteras.

Viktigt att utföra godstjockleksmätning i den omfattning som krävs för att ha en rimlig uppfattning om hur hela cisternen mår eftersom det inte okulärt går att granska utsidan.

Marcus Frenzel och Stina Bagge, Naturvårdsverket – Uppdatering kring de senaste föreskrifterna

Ett samrådsmöte med de ackrediterade konrolorganen har hållits. Avstämning mot branschorganisationerna och ackrediteringsmyndigheten.

Vid tillsyn kontrolleras:

Omfattas behållaren av föreskrifterna, är det en cistern eller lös behållare?

Ytterligare försiktighetsmått som krävs?

Vattenskyddsområde eller inte?

Brandfarlig vätska?

Kontrollen sker av det sekundära skyddet, inte cisternen!

Stöddokument som bygger på inkomna frågor kommer under våren.

Frågor? Kontakta kundtjanst@naturvardsverket.se.

Jan-Erik Lindström, SPT – Elektroniska kontrollrapporter

Kontrollrapporter finns för:

Cisternkontroll alla delområden,

6-månaders och 5 års kontroll av oljeavskiljare för ackrediterad eller ej ackrediterad kontroll,

kontroll av sekundärt skydd,

kontroll av depåvagnar,

samt intyg över cistern som tagits ur bruk, ej ackrediterad.

Inloggning i systemet sker med Bankid.

Företaget kan fylla i alla uppgifter från kunden i förväg så dessa finns till hands för kontrollanten.

Det går att ladda upp bilder och Pdf tex med ritningar eller certifikat.

Efter ifyllandet skickar kontrollanten rapporten till den som ska signera rapporten, normalt den tekniskt ansvarige, denne godkänner rapporten genom att signera den med Bankid.

Den färdiga rapporten kan därefter skrivas ut, skickads elektroniskt eller sparas i systemet ”Kontrollstationen”.

Lansering 7 februari 2023

Kostnad: 1-5 anställda ett område: 75kr/mån

Tillägg ytterligare område: 208 kr/mån

6 anställda eller fler, 1 område: 1208 kr/mån

Ytterligare område: 417 kr/mån.

Kostnad för varje rapport som tagits fram 10 kr/st.

Mats Lindgren – Intressentföreningen för processäkerhet, Processäkerhet – åtgärder för att minimera riskerna för olyckor

Varför händer olyckor?

Farliga handlingar

Bristfällig avställning vid underhållsarbete

Utebliven åtgärd vid larm

Öppnade/stängde fel ventil

Kopplade slang på fel ställe vid lossning av lastbil

Säkerhetsfunktion blockerades

 Farliga förhållanden

Undermåligt underhåll

Dålig ekonomi

Bristfällig design av tryckavsäkring

Brister i säkerhetskritisk instrumentering

Korrosionsproblem

Oförutsedd kemisk reaktion.

Flera intressanta fall av olyckor gicks igenom och diskuterades.

Viktiga områden:

Organisationsstruktur, bemanning, driftinstruktioner, fortlöpande tillsyn, kontroll av ackrediterat organ, underhåll och riskbedömning.

Riskanalys måste genomföras, möjliga orsaker och konsekvenser ska dokumenteras.

 

 

Samrådsmöten med MSB, farligt gods

I bifogad fil finner ni information om de samrådsmöten som MSB planerar att hålla under 2023 inför vissa internationella möten om transport av farligt gods där vi deltar.

Vänliga hälsningar / Best regards,

Josefine Gullö
______________________________
Josefine Gullö
Farligt gods / Dangerous goods

Information Samrådsmöten 2023

Årsmöte STOR

Inbjudan till Årsmöte i föreningen STOR – 2023

Årsmötet 2023 kommer att hållas på Hotell Grand Central i Stockholm den 24 mars 2023 med efterföljande besök på Golden Hits.

Programmet för dagen är:

14.00      Årsmöte

19.00      3 rätters middag

Kostnad för årsmötet och besöket på Golden Hits, 3-rätters middag med dryck är 1 400 kr/person (exkl. moms). STOR bjuder på denna kostnad för en person från varje medlemsföretag.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas på www.stor.org senast en vecka före årsmötet.

Vi behöver er anmälan senast 21 februari 2023 till info@stor.org.

Om ni har några frågor så kontakta:

Marie Borgström per mail: marie.borgstrom@telia.com eller

Håkan Jonsson, vår ordförande per tel: 072-705 96 57 eller mail: hakan.jonsson@prezero.com.

Välkomna!

Styrelsen

Årsmote 2023 inbjudan, utg 1

 

 

 

 

 

 

Anmälan till Årsmöte i föreningen STOR – 2023-03-24

Vi kommer ________________  person/-er

Namn på alla deltagare:

Ange om ni har några allergier, eller om ni vill ha kött eller vegetariskt alternativ:

 

Företag:

Adress:

Telefon nr:

Mail:

Anmälan mailas till info@stor.org, senast den 21 februari 2023.

 

 

Ny OA kurs i 5-års kontroll

Branschorganisationerna SPT och STOR inbjuder tillsammans till Kurs:

5-års kontroll av oljeavskiljare samt skötsel, kontroll och tömning av olje- och sedimentavskiljare vid bensinstationer, fordonstvättar och verkstäder

 

Vi har arbetat ihop de tidigare kurserna som bestod av två delar till en ny utbildning som bygger på den nya omarbetade Metodhandboken. Metodhandboken har tagits fram i en arbetsgrupp bestående av både SPT och STOR, men även Swedac har lämnat synpunkter. Kursen och metodhandboken kan vara underlag för att söka frivillig ackreditering hos Swedac.

 Kursen hålls på Hotell, Scandic Alvik i Stockholm den 8 mars 2023.

 Adress: Gustavslundvägen 153, 167 51 Bromma.

Hotell Scandic Alvik ligger endast 5 kilometer från Stockholm city. Tunnelbana, tvärbana och buss finns runt hörnet. Tunnelbaneresan från Alvik till Stockholm Centralstation tar cirka 12 minuter. Bromma flygplats når du enkelt med direktbuss 110 eller taxi.

Om ni önskar övernatta kan ni kontakta hotellet direkt för att boka, telefon 08 517 661 00.

Föredragshållare är Lars Strandstedt, Spol-o och Industriservice AB och Jan-Erik Lindström, SPT och Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, håller i kursen.

5-års kontroll – Start med samling och kaffe kl 09.30, kursen startar kl 10.00 och slutar med provskrivning 16.15 – 17.15. Preliminärt program bifogas.

Kursavgiften för medlemsföretag, eller för deltagare från myndigheter är:

5-års kontroll 4.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation.

För företag som inte är medlemmar i STOR eller SPT är avgiften 8.750 kr + moms/deltagare inkl. kursdokumentation. Medlemsföretag i STOR och SPT har företräde till utbildningen.

För frågor kring kursen kan ni ta kontakt med följande personer:

Lars Strandstedt STOR, Tel: 070-586 20 57, E-post: lars@spol-industriservice.se

Jan-Erik Lindström SPT, Tel: 070-332 74 77, E-post: jan-erik@sptass.eu

Kursanordnare – Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB, 070-977 88 83,

Anmälan görs på bif. blankett som skickas med E-post till: marie.borgstrom@telia.com

OBS! Anmälan är bindande, vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart eller utebliven deltagare, debiteras hela kursavgiften. Ni kan naturligtvis skicka någon annan inom företaget som ersättare.

Anmälan ska vara Marie tillhanda senast den 17 februari 2023.

Välkomna!

Kursinbjudan 20230308