STOR och Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) har tillsammans utbildat 100 stycken miljöinspektörer och fastighetsägare från Stockholms län i oljeavskiljare. Utbildningen gavs i SVOA:s lokaler i Bromma

Ett hundratal beslutsfattande personer från kommuner och privata företag hade mött upp för att få en klar bild av vad ett oljeavskiljarsystem klarar av att rena, vad den nya Svenska Standarden SS-EN 858 rekommenderar. Vilken lagstiftning och vilka förordningar som finns runt oljeavskiljare. Dessutom fick vi alla i lokalen lära oss mycket om provtagningen från oljeavskiljare gällande spill- och dagvatten.
Utbildningen organiserades av Ragnar Lagerkvist och Fredrik Olsson från Stockholm Vatten och Avfalls enhet för uppströmsarbete. Föredragshållare var Peter Johansson från mProv konsult och ordförande i STOR, Ulf Hellman

SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND GODKÄNNER STOR AUKTORISERADE FÖRETAG

Klicka på länken nedan för att läsa Söderåsens nya policy.

Söderåsens Miljöförbund Policy

STOR har fått Söderåsens Miljöförbund att ändra sin policy gällande 5-års kontroll av oljeavskiljare. Här följer utdrag från STOR:s skrivelse till Söderåsens Miljöförbund, ”det finns en europiesk standard för oljeavskiljare som också gäller som svensk standard (SS-EN 858) där det i den andra delen av standarden (SS-EN 858-2) bl.a. framgår hur en oljeavskiljare ska underhållas. Enligt standarden ska kontroller av oljeavskiljare utföras minst var sjätte månad och en kontroll ska utföras minst var femte år. Det ställs dock inget krav på ackreditering från SWEDAC.

En s.k. SWEDAC-ackreditering för femårskontroll av oljeavskiljare är således helt frivillig.

Riksföreningen STOR har utbildat företag i egen regi sedan år 2010, i underhåll och kontroll av oljeavskiljare och bl.a. gällande femårskontroll. Företaget har blivit efter genomgången utbildning auktoriserade av Riksföreningen STOR. I dagsläget är ett femtiotal företag auktoriserade av Riksföreningen STOR att utföra femårskontrollerna av oljeavskiljare.

Idag utbildar STOR och SPT tillsammans företag i underhåll och kontroll av oljeavskiljare. STOR kommer fortsättningsvis inte att auktorisera några företag utan vi rekommenderar det företag som utbildar personal att söka en frivillig ackreditering hos Swedac. Vi kommer att hålla vår första gemensamma kurs den 30/31 mars 2016. De företag som tidigare är auktoriserade av Riksföreningen STOR att utföra femårskontroll av oljeavskiljare är fortfarande kompetenta företag att utföra denna tjänst.

Krav på en s.k. frivillig SWEDAC-ackreditering är inte förenligt i förhållande till den nämnda standarden SS-EN 858-2, utan går långt utöver de krav som ställs. Kravet försvårar för STOR:s medlemmar som, i dagsläget är auktoriserade, att utföra femårskontrollen samt innebär dessutom att flertalet av medlemmarna som utför besiktningen missgynnas och att de riskerar att lida ekonomisk skada. Kravets effekt står dessutom i strid med såväl allmänna offentligrättsliga som kommunalrättsliga principer. Kravets effekt står uppenbarligen i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen som föreskriver saklighet och opartiskhet i bl.a. kommunal förvaltning som enligt bestämmelsen inte får gynna eller missgynna vissa enskilda intressen eller ta hänsyn till ovidkommande omständigheter eller obefogat särbehandla enskilda.

Ulf Hellman
Ordförande i STOR

Protokoll Årsmöte 2016

Protokoll från årsmötet den 8 april 2016 finns nu på medlemssidorna. Styrelsens nya sammansättning finns under Kontakt och fliken Styrelse.

Kurs i högtrycksspolning

STOR har tagit fram en ny kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”. Kursen hålls i Stockholm den 24 maj 2016, anmälan senast 22 april 2016.KursinbjudanSpolkurs20160524 Kursprogram,Spol20160524

Kontrollrapport för oljeavskiljare

En ny kontrollrapport att användas vid 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram gemensamt av STOR, SPT och Swedac. Denna finns under inloggnings sidorna för medlemmar – fliken Oljeavskiljare.

Den kan användas av medlemsföretag i STOR och SPT samt av de företag som är frivilligt ackrediterade för detta. Om företaget är ackrediterat ska  ackrediterings-loggan läggas in i dokumenthuvudet.

Avtal med advokatbyrån Nordic Law

STOR har tecknat avtal med ytterligare en advokatbyrå där medlemsföretag kan erhålla juridisk rådgivning. Mer information finns under injoggnings-sidorna för medlemmar.

Avtalet med Scandic Hotels är förlängt

Avtalet med Scandic har förlängts, information om det nya avtalet finns under inloggnings-sidan för medlemmar.

Årsmöte i branschorganisationen STOR

Årsmötet 2016 kommer att hållas den 8 april 2016 på Scandic Grand Central i Stockholm, Kungsgatan 70
111 20 Stockholm
Telefon: +46 8 512 520 00
E-post: grandcentral@scandichotels.com

Arsmote 2016 inbjudan

Ny kurs i kontroll av oljeavskiljare

Vi har nu uppdaterat de tidigare Steg I och Steg II kurserna som var uppdelade på två dagar, en för service och underhåll och steg II för 5-års kontroller. En ny metodhandbok har tagits fram och den nya kursen bygger på denna. Handboken har uppdaterats med krav från Swedac för de som är eller vill bli frivilligt ackrediterade för kontroll av oljeavskiljare. Inbjudan med anmälan kan laddas upp nedan.

Kursinbjudan 30-31 mars 2016

Ny hemsida för STOR

STOR har nu en ny hemsida som är responsiv, dvs går att läsa på ett bra sätt även i mobil och läsplatta.

Medlemsregistret har utökats med alla uppgifter till företaget och registret är även sökbart på alla ord som finns inlagda, t.ex. län, postnummer, namn etc. Gå till förstoringsglaset och skriv in det du söker.