SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND GODKÄNNER STOR AUKTORISERADE FÖRETAG

Klicka på länken nedan för att läsa Söderåsens nya policy.

Söderåsens Miljöförbund Policy

STOR har fått Söderåsens Miljöförbund att ändra sin policy gällande 5-års kontroll av oljeavskiljare. Här följer utdrag från STOR:s skrivelse till Söderåsens Miljöförbund, ”det finns en europiesk standard för oljeavskiljare som också gäller som svensk standard (SS-EN 858) där det i den andra delen av standarden (SS-EN 858-2) bl.a. framgår hur en oljeavskiljare ska underhållas. Enligt standarden ska kontroller av oljeavskiljare utföras minst var sjätte månad och en kontroll ska utföras minst var femte år. Det ställs dock inget krav på ackreditering från SWEDAC.

En s.k. SWEDAC-ackreditering för femårskontroll av oljeavskiljare är således helt frivillig.

Riksföreningen STOR har utbildat företag i egen regi sedan år 2010, i underhåll och kontroll av oljeavskiljare och bl.a. gällande femårskontroll. Företaget har blivit efter genomgången utbildning auktoriserade av Riksföreningen STOR. I dagsläget är ett femtiotal företag auktoriserade av Riksföreningen STOR att utföra femårskontrollerna av oljeavskiljare.

Idag utbildar STOR och SPT tillsammans företag i underhåll och kontroll av oljeavskiljare. STOR kommer fortsättningsvis inte att auktorisera några företag utan vi rekommenderar det företag som utbildar personal att söka en frivillig ackreditering hos Swedac. Vi kommer att hålla vår första gemensamma kurs den 30/31 mars 2016. De företag som tidigare är auktoriserade av Riksföreningen STOR att utföra femårskontroll av oljeavskiljare är fortfarande kompetenta företag att utföra denna tjänst.

Krav på en s.k. frivillig SWEDAC-ackreditering är inte förenligt i förhållande till den nämnda standarden SS-EN 858-2, utan går långt utöver de krav som ställs. Kravet försvårar för STOR:s medlemmar som, i dagsläget är auktoriserade, att utföra femårskontrollen samt innebär dessutom att flertalet av medlemmarna som utför besiktningen missgynnas och att de riskerar att lida ekonomisk skada. Kravets effekt står dessutom i strid med såväl allmänna offentligrättsliga som kommunalrättsliga principer. Kravets effekt står uppenbarligen i strid med 1 kap. 9 § regeringsformen som föreskriver saklighet och opartiskhet i bl.a. kommunal förvaltning som enligt bestämmelsen inte får gynna eller missgynna vissa enskilda intressen eller ta hänsyn till ovidkommande omständigheter eller obefogat särbehandla enskilda.

Ulf Hellman
Ordförande i STOR