Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Ny Avfallsförordning

Ny Avfallsförordning (2020:614) ersätter Avfallsförordningen (2011:927) 2020-08-01. Här finns bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. Den stora skillnaden mellan nya och gamla avfallsförordningen är att kommuner, företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall (t.ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier) till ett nytt elektronisk avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna bara funnits antecknade hos […]

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint meeting) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN) den 10 – 18 september 2020

Deltagare Johan Karlsson och Henric Strömberg, MSB, enheten för säker hantering av farliga gods och brandfarliga varor.  Övriga deltagande medlemsstater och organisationer är uppräknade i rapportbilagan. Sammanfattning Den 10– 18 september hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett harmoniseringsmöte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN), det s.k. […]

Ny Metodhandbok, utg 6 för Oljeavskiljarkontroll

Nu är arbetet med omarbetning av Metodhandbok, utg 6 för Underhåll och 5-årskontroll av Oljeavskiljare färdigt. Handboken kostar 500 kr/st för medlemmar i STOR och SPT och för icke medlemmar 1000 kr/st. Handböckerna beställs via SPT:s Hemsida www.sptass.eu. De kan inte beställas via STOR. Ev frågor besvaras av Lars Strandstedt eller John Petersen för STOR […]

Remiss från Naturvårdsverket Nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor. STOR:s medlemsföretag som vill att STOR ska lämna synpunkter på remissen ska lämna in förslag senast den 7 september till marie.borgstrom@telia.com,  då naturvårdsverket vill få in svar från STOR senast 11 september. Det finns […]

Årsmöte 2020

Idag har årsmöte hållits via Skype och den nya styrelsen består av: Ordförande: Håkan Jonsson, Suez AB Vice ordförande: John Petersen, PULS AB Kassör: Lars Strandstedt, Spol- och Industriservice AB Sekreterare: Marie Borgström, Borgströms Kvalitetskonsult AB Ledamot: Niklas Sjödell, Suez AB Suppleant: Ronny Larsson, OY Eur-Mark AB Suppleant: Joakim Spångberg, Sortera Industry AB Kompletterande uppgifter […]

Årsmöte i STOR

Årsmötet i STOR kommer att ske via Skype fredagen den 8 maj, kl 10.00. De som vill delta skickar ett mail till info@stor.org. Ni kommer därefter att få en länk för att koppla upp er via Skype och även handlingar till årsmötet. Handlingarna till årsmötet kommer även att läggas ut på hemsidan, senast 2 veckor […]

Information från MSB – förlängd giltighetstid

Hej, I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske. Dessutom […]

Rapport från Cisterndagarna 2020-01-22–23

Från vår monter där Håkan Jonsson och Lars Strandstedt fanns till hands för deltagarna   Johan G Andersson, VD SPBI Framtidsspaning på den globala utvecklingen inom olje- och drivmedelsbranschen USA är idag största oljeproducerande landet, självförsörjande, Därför är omvärlden inte lika berörd av oroligheter i Gulf-ländernas produktion. Utvecklingen stark för elektrifiering, men många transportsätt är […]