Rapport från 53:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Svensk rapport från senare mötet med FN:S subkommitté för transport av farligt gods.Rapport från TDG-mötet juli 2018

Remiss gällande förslag till vägledning on Naturvårdsverkets föreskrift on skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

 Naturvårdsverket föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) började gälla den 1 juli 2018 och ersätter tidigare föreskrifter NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3. 

NFS 2017:5 gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. 

Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

I samband med att den nya föreskriften börjat gälla så har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i föreskriften. 

Målgruppen för vägledningen är verksamhetsutövare som bedriver miljöfarliga verksamheter och myndigheter med ansvar för tillsyn över dessa verksamheter. 

Syftet med vägledningen är att underlätta föreskriftens tillämpning och tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskriftens tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskriftens bestämmelser och ska ge stöd i tillsynsmyndigheters arbete med föreskriften. Vägledningen består av förklarande kommentarer till bestämmelserna och är avgränsad till att omfatta tillämpningen av NFS 2017:5, men innehåller i vissa fall hänvisningar och förklaringar till vad som anges i Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrift (MSBFS 2018:3). 

STOR i egenskap av dess medlemmar har möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till ny vägledning. 

Era synpunkter måste styrelsen ha senast måndagen den 3 september 

Ulf Hellman 

Ordförande 

Förslag till vägledningstext

NFS-2017-5

MSBFS_2018-3

Nya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Den 1 juli träder nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor i kraft, dessa föreskrifter innebär en del förändringar.

SPT och STOR har uppdaterat Metodhandbokenför kontroll av cisterner med anslutna rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor och för kontroller av sekundära skydd inom vattenskyddsområden för att följa de nya föreskrifterna.

SPT och STOR har även uppdaterat de kontrollrapporter som är anpassade till MSB:s föreskrifter och tagit fram ny kontrollrapport som är anpassad till Naturvårdsverkets föreskrifter. MSB kommer inte längre att tillhandahålla kontrollrapporter.

Från den 1 juli omfattar ackrediteringen av från Swedac enbart kontroller som MSB föreskriver i MSBFS 2018:3 om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. När en anläggning med cisterner och anslutna rörledningar är belägen inom vattenskyddsområde, ska även en kontroll utföras enligt Naturvårdverkets föreskrifter NFS 2017:5, skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor. Kontrollen enligt NFS 2017:5 får däremot inte utföras inom den ackrediterade verksamheten.

Den 6 september 2018 kommer ett informationsmöte om de nya föreskrifterna att hållas på Clarion Hotel, Arlanda. Arrangemanget görs i samarbete med SPT. För STOR:s medlemmar är kostnaden för seminariet 1 550 kr, inkl lunch. Seminariet sänds även på webben, seminariet är kostnadsfritt men anmälan ska göras på www.sptass.eu.

För att läsa mer klicka på länkenNya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Kontrollrapporter finns att ladda ner under Inloggning Medlemssidorna.

Samrådsmöte MSB och FN:s subkommitté – Farligt gods

I Geneve kommer den 25 juni – 4 juli att hållas ett samrådsmöte angående Farligt Gods.

Bifog dagordningen för mötet, i denna finns hyperlänkar till respektive dokument som ska behandlas.

Vi behöver ha ev. synpunkter senast fredagen den 8 juni.

2018-1 TDG dokument (Samråd)

Info om kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

 

Under tisdagen den 22 maj har STOR genomfört sin första utbildning gällande säkrare arbeten i slutna utrymmen, dit oljeavskiljare och cisterner räknas.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid sådana arbeten som 5-års kontroll av oljeavskiljare.

Kursen hölls av Martin Karlsson från JD Cisternkontroll, vi fick en lektion i arbetsmiljölagen där det bla står ”lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet”, för att sedan gå in på arbetsmiljöverkets författningssamling, vad som behöver utföras angående metodbeskrivning, arbetsbeskrivning, riskanalys, räddningsplan, nöd plan, avstängning, gasmätning, arbetstillstånd och säkerhetsdatablad.

Kursen varvades med paragrafer och praktiska erfarenheter från Martin.

Vi avslutade dagen med att briljera med våra nya kunskaper genom att ta fram arbetsmiljöunderlag för arbeten med oljeavskiljare, cistern och tankbil.

En utmärkt givande kurs för alla som håller på med cisternarbete och 5-års kontroll av oljeavskiljare. Kursen återkommer i höst, hoppas jag

Ulf Hellman
Ordförande i STOR

Nya regler för kontroll av cisterner för brandfarliga vätskor

Den 1 juli träder två nya föreskrifter ikraft, dels från Naturvårdsverket NFS 2017:5 som reglerar cisterner inom vattenskyddsområde samt MSBFS 2018:3 som reglerar övriga cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Föreskrifterna finns att hämta på www.naturvardsverket.se och www.msb.se.

Metodhandboken håller på att revideras för att stämma överens med de nya föreskrifterna. För de som önskar ta del av remissutgåvan av Metodhandboken kan ni skicka ett mail till info@stor.org så skickar vi över den per mail till er.

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 ägde rum den 13 april ombord på Vilja Symphony. Närvarande var 11 personer från våra medlemsföretag. Protokoll från mötet finns på vår hemsida, Medlemmar, logga in.

Kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

Vi kommer att anordna en kurs i praktisk arbetsmiljö den 22 maj 2018, på Hotell Scandic Alvik.

En kurs som leder er mot säkrare arbete i slutna utrymmen, med fokus på dokumentationskraven inför det praktiska arbetet. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid arbete i slutna utrymmen.

Gör rätt i ”tanken” och kom upp ur ”marken”!

Inbjudan och anmälan finns här.Kursinbjudan Arbetsmiljö 20180522

Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar”

Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät.

Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät.

Kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” upplevdes som positiv av Patrik Lundin som gick kursen i maj och som är kursledare i STOR:s kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”.

Patrik Lundin meddelar vidare att ” Det gavs mycket råd och tips gällande säkerhet, risker, ergonomi, personlig hygien, arbetsmiljö och lagar/regler vid högtrycksspolning” och ”Som helhet tycker jag det var en bra kurs för framför allt nybörjare, men även mer erfarna har nytta av kursen och den ger lite tankeställningar”

Kursen hos Teknologisk Institut ska inte blandas ihop med kursen i STOR:s regi ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter” som är specialiserad för underhållsspolning och akuta spolningar i fastigheters avloppssystem

Styrelsen

https://www.teknologiskinstitut.se/saker-och-effektiv-rensning-av-avloppsledningar/k9631?cms.query=s%E4ker