Remiss gällande förslag till vägledning on Naturvårdsverkets föreskrift on skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

 Naturvårdsverket föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) började gälla den 1 juli 2018 och ersätter tidigare föreskrifter NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3. 

NFS 2017:5 gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. 

Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 

I samband med att den nya föreskriften börjat gälla så har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till vägledning om tillämpning av bestämmelser i föreskriften. 

Målgruppen för vägledningen är verksamhetsutövare som bedriver miljöfarliga verksamheter och myndigheter med ansvar för tillsyn över dessa verksamheter. 

Syftet med vägledningen är att underlätta föreskriftens tillämpning och tillsynsmyndigheters handläggning av ärenden inom föreskriftens tillämpningsområde. Vägledningen innehåller tolkningar av föreskriftens bestämmelser och ska ge stöd i tillsynsmyndigheters arbete med föreskriften. Vägledningen består av förklarande kommentarer till bestämmelserna och är avgränsad till att omfatta tillämpningen av NFS 2017:5, men innehåller i vissa fall hänvisningar och förklaringar till vad som anges i Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrift (MSBFS 2018:3). 

STOR i egenskap av dess medlemmar har möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till ny vägledning. 

Era synpunkter måste styrelsen ha senast måndagen den 3 september 

Ulf Hellman 

Ordförande 

Förslag till vägledningstext

NFS-2017-5

MSBFS_2018-3