Dispens för att kunna nyttja C-organs undantag från oberoendekravet enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2012,

Bakgrund – Oberoendekrav

Kontrollorgansstandarden SS-EN ISO/IEC 17020:2012 ställer i bilaga A.3 krav på den behörige kontrollantens oberoende från det objekt som kontrolleras. Kravet innebär att en och samma person, som är behörig kontrollant hos ett ackrediterat kontrollorgan typ C, inte både får utföra t ex. konstruktions-, tillverknings-, installations-, service- eller underhållsarbete på en anläggning och därefter göra ackrediterad kontroll av det egna arbetet. I stället ska en annan person med rätt behörighet genomföra kontrollen. Endast sådant arbete som behövs för att förbereda för kontroll av anläggningen, t.ex. rengöring, får utföras av samma person som genomför kontrollen.

Vi har tagit fram en ”Ansökan om dispens” som kontrollorganen kan skicka till MSB. Ansökan sänds in omgående men senast 2021-11-12 så att MSB hinner behandla ansökan innan Swedacs övergångsregel upphör att gälla 2021-12-31.

Ansökan om dispens hos MSB

Information till ackrediterade kontrollorgan enligt MSBFS 20183 av typ C med uppmaning om att söka dispens hos MSB för att fortsatt kunna kontrollera eget arbete MSB dnr 202109247