Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida.

Remissen för förslaget av nya föreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor finns nu publicerad på MSB:s hemsida och MSB önskar att alla som önskar kan lämna synpunkter på dessa. .

Alla är välkomna att lämna sina kommentarer.

Remissen i sin helhet finna här:

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-nya-foreskrifter-om-hantering-av-brandfarliga-vatskor/

Ansvarig handläggare är: Johannes Forsberg,Handläggare brandfarliga varor

Tel växel 0771-240 240, Tel direkt 010-240 53 48

e-post: johannes.forsberg@msb.se

www.msb.se

Missiv

MSB önskar era synpunkter senast den 31 januari 2022