Information från Cisterndagarna 1-2 februari 2022

Cisterndagarna 1-2 februari 2022

David Sällh från Drivkraft Sverige pratade om utvecklingen med olika bränslens tillkomst och avveckling på marknaden.

Idag utmanas tillgänglig mobilitet eftersom efterfrågan och förutsättningar i en normal vardag ändras. Man ser från drivkraft en utveckling som går mot att tillgängligheten av alla typer av drivmedel för alla kan äventyras. Samhället är sårbart, pandemin och olyckor gör att tillgängligheten påverkas.

Regeringen bör tillföra resurser för att ta fram en nationell plan för att säkerställa fungerande logistik mm.

Ingela Hellberg, MSB

Reduktionsplikten skyldighet att minska utsläpp av växthusgaser ett livscykelperspektiv per energienhet från reduktionspliktiga drivmedel genom ökande inblandning av

Introduktion av ökad etanol upp till 10 %, E10. Övergång från dagens 95 oktaniga till E5 bensin med ökad inblandning av etanol. Ny märkning på bensinpumpar med E5 och E10. E står inte bara för etanol utan det kan vara andra förnybara produkter.

Den ökade inblandningen av förnyelsebara eller fossilfria drivmedel kan medföra ändrade lagrings- och korrosionsegenskaper hos drivmedlen, det kan bli svårare att bedöma kontrollintervallen på cistern och rör.

Förslag till hanteringsföreskrifter för brandfarliga vätskor, remisstiden precis gått ut. Fyra tidigare föreskrifter ersätts med en ny.

Mer detaljerat om hantering av och i lösa behållare i stationär användning och avskiljning mot brand. Även riktlinjer för avstånd ”betryggande placering”. Tydligare och mer om hantering i hemmiljö för privatpersoner.

Samrådsmöte kommer att fortsätta genomföras mellan MSB, Swedac och kontrollorganen, främst A- och B organ men även C-organen.

Anders O Larsson, Boverket, Hur plan- och bygglagen (PBL) gäller för cisterner.

Bärförmågan hos cisterner regleras av Boverket genom PBL och PBF, även europeiska konstruktionsstandarder gäller, EKS.

Krav på bärförmåga gäller för byggnadsverk och riktar sig till byggherren. Krav på märkning mm av byggprodukter gäller för produkterna och riktar sig till tillverkare m.fl. Byggprodukt definieras som en produkt som är av sedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk.

Byggnadsverk definieras som byggnad eller annan anläggning som är en fast anläggning och för andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov.

Fasta cisterner som är placerade utomhus men även inomhus om de utgör en del av byggnadens fasta inredning eller funktion omfattas av PBL. Kontroller av bärförmågan görs i byggskedet och byggherren är ansvarig, inga krav på tredjepartskontroller. Inga krav på återkommande kontroller när cisternen är i bruk men byggnadsverkets ägare ska tillse att de tekniska egenskapskraven i huvudsak bevaras. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Boverket håller på att undersöka om det borde finnas krav på att genomföra återkommande kontroller.

Naturvårdsverket, nya föreskriften NFS 2021:10 som började gälla 1 januari 2022.

Föreskrifterna gäller både inom och utom vattenskyddsområde. Krav på att det ska finnas sekundära skydd inom vattenskyddsområde, stärkt miljöskydd genom att det är ackrediterad kontroll av cisterner, föreskriften omfattar även hantering i lösa behållare och sänkt gräns från 250 l till 150 l.

I vägledning från Naturvårdsverket kommer förtydligande till tolkning av när sekundärt skydd inte är godkänt, även metodhandbok från STOR/SPT kommer att lämna riktlinjer för detta.

Definition av bostadshus = 50 % av ytan i en fastighet är bostad.

Presentationen från Naturvårdsverket finns här Naturvårdsverket

Bengt Stewall, Jotun Sverige AB Invändig och utvändig cisternmålning

Forskning pågår tillsammans med oljebolagen om hur de nya tillsatserna i drivmedel påverkar behandlingssystem.

Jotun har en App där alla certifierade produkter för drivmedel finns listade.

 

Ingrid Håstad, Sweco – Vad händer vid ett oljeutsläpp

Ansvarsfrågor vid oljeutsläpp

Den som släpper ut är i princip ansvarig.

Om utsläpp hamnar på stränder är det ibland kommunen som tar omhand utsläppet men de tar betalt av den som släpper ut.

Räddningstjänsten i det akuta skedet tar kostnaden för sanering.

 

Milan Poznic, Kiwa Inspecta Provning för bättre säkerhet – så går du till väga

Många nya tekniker vid inspektion främst med datahjälpmedel för att bearbeta information från inspektioner för en automatisk analys, kan användas som hjälp för analys av inspektör eller expert.

Golvscanning krävs för cisterner från 50 m3 eller över 5 m diameter, cisterner byggda enligt cisternanvisningar 1, CA1. Delar under en depåcistern är svåra att komma åt för att mäta tjocklek på plåt men Kiwa håller på att ta fram ny metod för detta.

 

Erik Boström, Dekra Industrial, Kontroll av cisternfundament och invallningar i betong

Okulärkontroll genomförs, kontrollerar om det finns sprickor och rost på armering. Man kan göra kolridhaltsanalys, karbonatisering, täckskikt/armering, mekanisk provning och oförstörande provning.

Åtgärder kan vara att observera för att kontrollera vad som sker över tid, förhindra att skadan ökar kanske måla eller lägga epoxi för att förhindra fukt att tränga in, reparera, renovera eller riva.

 

Johan Elvin, Arbetsmiljöingenjör, Dekra AB, Personsäkerhet och slutna utrymmen

Ex slutna utrymmen: manhål/brunnslock, gropar, hisschakt, tank/cisterner, kulvertar, kölsvin i båtar, maskinrum i ett vindkraftverk, rörledningar.

Slutna utrymmen är riskfyllda: låg luftomsättning, åtgärder för evakuering behöver göras akut, små in eller utgångar, kräver oftast att ytterligare personer assisterar vid evakuering, hög temperatur, krav på skyddskläder, fysiskt krävande, syrebrist.

Kan även vara kemisk exponering, drunkning, kvävning eller andra risker, skärskador eller halkrisker.

Luckvakten har ett personligt ansvar.

Fall på grund av felaktig användning eller utebliven användning av säkerhetsselen. Fallande föremål eller risk för begravning, drunkning, brännskador, hörselskador, termiska skador pga hög eller låg temperatur.

Riskbedömning ska genomföras innan man påbörjar arbete i cistern, denna SKA vara skriftlig:

Vad är farligt, hur/när kan det farliga uppstå, hur ska risken hanteras, vem ansvarar, åtgärder.

Skriftligt arbetstillstånd ska utfärdas av arbetsgivaren vid arbete inuti cistern mm, ska innehålla arbets- och skyddsinstruktioner och villkor, detta ska vara signerat. Ska vara specifikt för det arbete som ska utföras. Den samlade riskbedömningen ligger till grund för utformningen av säkerhetsåtgärder.

Om det inte går att använda sele pga många stag i vägen – utrustning för att ta upp ett hål i cisternen ska finnas.

Definitionen manlucka finns i en svensk standard reglerar att manlucka ska vara 600 mm, behöver inte vara rund. Den svenska standarden är inte tvingande men bör följas.

För den som ska genomföra rengöring i cistern eller gå in i ny rengjord cistern gäller att göra en mätning för att säkerställa att cisternen är gasfri. Rätt skyddsutrustning ska användas.

Checklista tas fram som kan följas med risker för kemikalier, frätning, andning etc.

Tripod ska vara fast förankrad eller försedd på byggställning. Om tripod saknas finns det kanske en balk som lina går att fästa i, även en truck kan användas som fixpunkt.

Om säkerhetsanordningar saknas ska ingen gå in i cisternen.